Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 651-660.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
capricious
tính khí thất thường
adjective /kəˈprɪʃəs/ a movie star who was capricious and difficult to please
castigate
chỉ trích ai hay điều gì một cách nghiêm khắc
verb /ˈkæstɪɡeɪt/ He castigated himself for being so stupid.
cherish
trân trọng, yêu quý
verb /ˈtʃerɪʃ/ Children need to be cherished.
chicanery
việc dùng mánh khóe và nói chuyện khôn khéo để lừa gạt người khác
noun /ʃɪˈkeɪnəri/ He resorted to the worst flattery and chicanery to win the job
circumspect
thận trọng
adjective /ˈsɜːkəmspekt/ He was very circumspect in his financial affairs.
circumvent
tìm cách tránh một khó khăn hoặc một quy định nào đó; lách (luật)
verb /ˌsɜːkəmˈvent/ They found a way of circumventing the law.
cogent
vững chắc; có sức thuyết phục
adjective /ˈkəʊdʒənt/ She put forward some cogent reasons for abandoning the plan.
cold-shoulder
lạnh nhạt với ai
verb /ˌkəʊld ˈʃəʊldə(r)/ cold-shoulder somebody
collide
va nhau, đụng nhau
verb /kəˈlaɪd/ The car and the van collided head-on in thick fog.
commodious
rộng rãi
adjective /kəˈməʊdiəs/ The car and the van collided head-on in thick fog.

Bình luận (0)