Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 721-730.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
ensue
xảy ra sau đó
verb /ɪnˈsjuː/ The riot police swooped in and chaos ensued.
enthral
mê hoặc, làm mê mệt
verb /ɪnˈθrɔːl/ The child watched, enthralled by the bright moving images.
entreat
khẩn nài, khẩn khoản
verb /ɪnˈtriːt/ Please help me, I entreat you.
ephemeral
phù du; kéo dài trong thời gian ngắn; chóng tàn
adjective /ɪˈfemərəl/ ephemeral pleasures
epitaph
văn bia
noun /ˈepɪtɑːf/ His epitaph read: ‘A just and noble countryman’.
epithet
từ dùng để chỉ ai hoặc cái gì đó có tính chất quan trọng (nhất là để khen hoặc chỉ trích)
noun /ˈepɪθet/ The film is long and dramatic but does not quite earn the epithet ‘epic’.
equable
điềm đạm, điềm tĩnh
adjective /ˈekwəbl̩/ an equable temperament
erode
xói mòn, ăn mòn
verb /ɪˈrəʊd/ The cliff face has been steadily eroded by the sea.
err
phạm sai lầm
verb /ɜːr/ to err is human...
erudite
học rộng, uyên bác
adjective /ˈerʊdaɪt/ She could turn any conversation into an erudite discussion.

Bình luận (0)