Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 8: An artist and a musican - Vocabulary

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
factory
xí nghiệp; nhà máy
noun /'fæktəri/ a car factory is in the center of city.
depend on
( + on, upon) phụ thuộc, tuỳ thuộc, tuỳ thuộc; dựa vào, ỷ vào, trông mong vào
verb dɪˈpend You can always depend on Andy to keep his promises
normally
[một cách] thường;[một cách] bình thường;[một cách] thông thường
adverbs /'nɔ:məli/ I'm not normally allowed to stay out late.
relax
[làm] dịu bớt, [làm] bớt căng thẳng
verb /ri'læks/ his features suddenly relaxed
together
cùng, cùng nhau, gộp với nhau, cùng một lúc, đồng thời,..
adverb /təˈɡeðə/ I hear they're living together
other
khác,kia,
adjective,pronoun /'ʌðə[r]/ have you any other question?
outside
bề ngoài; bên ngoài,của người ngoài, ngoại,...
adjective, noun /,au'said/ open the door form the outside
earn
có/đạt được điều gì (một cách xứng đáng)
verb /ɜːn/ He earned a reputation as an expert on tax law.
inside
mặt trong, phía trong
noun /,in'said/ the inside of the box was lined with silk
hands
đôi bàn tay
noun /hændz/ Keep both hands on the steering wheel at all times

Bình luận (0)