Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

UNIT 5: MY FAVOURITE SPORTS AND GAMES - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
my father are playing table tennis
Bố của tôi đang chơi bóng bàn
maɪ ˈfɑːðər ɑː ˈpleɪɪŋ ˈteɪbl ˈtɛnɪs
She has a brown belt in karate
Cô ấy có một đai nâu trong karate
ʃiː hæz ə braʊn bɛlt ɪn kəˈrɑːti
Swimming is a good form of exercise
Bơi là hình thức tập thể dục tốt
ˈswɪmɪŋ ɪz ə gʊd fɔːm ɒv ˈɛksəsaɪz
How often do you play basketball?
Bạn chơi bóng rổ như thế nào?
haʊ ˈɒft(ə)n duː juː pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl?
i can play volleyball
Tôi có thể chơi bóng chuyền
aɪ kæn pleɪ ˈvɒlɪˌbɔːl
Alex plays chess as a hobby
Alex chơi cờ vua như một sở thích
ˈæləks pleɪz ʧɛs æz ə ˈhɒbi
Have you ever played badminton?
Bạn đã từng chơi cầu lông chưa
hæv juː ˈɛvə pleɪd ˈbædmɪntən?
playing rollerskating is very hard
Chơi trượt pa tanh rất khó
ˈpleɪɪŋ ˈrəʊləskeɪtɪŋ ɪz ˈvɛri hɑːd
I've only been there once
Tôi chỉ ở đó một lần
aɪv ˈəʊnli biːn ðeə wʌns
Sometimes I go by car
Thỉnh thoảng tôi đi bằng ô tô
ˈsʌmtaɪmz aɪ gəʊ baɪ kɑː

Bình luận (0)