Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

UNIT 8: MY FAVOURITE BOOKS - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
’The Beano’ is a well-known children’s comic
'The Beano' là một truyện tranh của trẻ em nổi tiếng
ðə ˈbiːnəʊ ɪz ə wɛl-nəʊn ˈʧɪldrənz ˈkɒmɪk
The brave who died in battle
Những người dũng cảm đã chết trong trận chiến
ðə breɪv huː daɪd ɪn ˈbætl
He is so patriotic that he refuses to buy anything made abroad
Anh ta yêu nước quá đến nỗi anh ta từ chối mua bất cứ thứ gì ở nước ngoài
hiː ɪz səʊ ˌpætrɪˈɒtɪk ðæt hiː ˌriːˈfjuːzɪz tuː baɪ ˈɛnɪθɪŋ meɪd əˈbrɔːd
I’m not very clever at maths
Tôi không giỏi toán
aɪm nɒt ˈvɛri ˈklɛvər æt mæθs
A novel feature for this healthcare application is the Medical ID record.
Một tính năng mới cho ứng dụng chăm sóc sức khoẻ này là hồ sơ Medical ID.
ə ˈnɒvəl ˈfiːʧə fɔː ðɪs ˈhɛlθkeər ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ɪz ðə ˈmɛdɪkəl aɪ-diː ˈrɛkɔːd
This uncle is a gentle person
Chú này là một người nhẹ nhàng
ðɪs ˈʌŋkl ɪz ə ˈʤɛntl ˈpɜːsn
We were cold, wet and thoroughly miserable
Chúng tôi lạnh, ướt và hoàn toàn khốn khổ
wiː wɜː kəʊld, wɛt ænd ˈθʌrəli ˈmɪzərəbl
Ground made hard by frost
Đất bị cứng do băng giá
Graʊnd meɪd hɑːd baɪ frɒst
The program encourages students to pursue a career in science
Chương trình khuyến khích sinh viên theo đuổi sự nghiệp khoa học
ðə ˈprəʊgræm ɪnˈkʌrɪʤɪz ˈstjuːdənts tuː pəˈsjuː ə kəˈrɪər ɪn ˈsaɪəns
He is an intelligent child
Anh ấy là một đứa trẻ thông minh
hiː ɪz ən ɪnˈtɛlɪʤənt ʧaɪld

Bình luận (0)