Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

UNIT 9: OUR TEACHERS’ DAY - PAIR

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
He did it as a special favour
Ông đã làm nó như một đặc ân đặc biệt
hiː dɪd ɪt æz ə ˈspɛʃəl ˈfeɪvə
It's my birthday, let's celebrate
Đó là sinh nhật của tôi, chúng ta hãy ăn mừng
ɪts maɪ ˈbɜːθdeɪ, lɛts ˈsɛlɪbreɪt
He sent me a card for my birthday.
Anh ấy đã gửi cho tôi một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của tôi.
hiː sɛnt miː ə kɑːd fɔː maɪ ˈbɜːθdeɪ
The plant has a beautiful bright red flower
Cây có hoa màu đỏ tươi đẹp
ðə plɑːnt hæz ə ˈbjuːtəfʊl braɪt rɛd ˈflaʊə
He had a long memory for people who had disappointed him
Ông đã có một bộ nhớ lâu dài cho những người đã thất vọng với ông
hiː hæd ə lɒŋ ˈmɛməri fɔː ˈpiːpl huː hæd ˌdɪsəˈpɔɪntɪd hɪm
We sang a song together.
Chúng tôi hát một bài hát với nhau.
wiː sæŋ ə sɒŋ təˈgɛðə
I wish I knew what was going to happen
Tôi ước gì tôi biết điều gì sẽ xảy ra
aɪ wɪʃ aɪ njuː wɒt wɒz ˈgəʊɪŋ tuː ˈhæpən
Please give generously.
Xin vui lòng cho một cách rộng lượng.
pliːz gɪv ˈʤɛnərəsli
I am grateful to you for your help
Tôi biết ơn bạn vì sự giúp đỡ của bạn
aɪ æm ˈgreɪtfʊl tuː juː fɔː jɔː hɛlp
What is the author's poem?
Bài thơ của tác giả là gì?
wɒt ɪz ði ˈɔːθəz ˈpəʊɪm?

Bình luận (0)