"Nội dung" trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ

Bạn có biết nghĩa của từ nội dung trong tiếng anh là gì. Hãy cùng StudyTiengAnh tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Nội dung trong tiếng anh là gì?

Content (Noun) /ˈkɑːntent/


■ Nghĩa tiếng Việt: Nội dung
■ Nghĩa tiếng Anh: the things that are contained in something
 

nội dung tiếng anh là gì
 (Nghĩa của nội dung trong tiếng Anh)


Từ đồng nghĩa với từ nội dung trong tiếng anh

cont, tenor, terms, substance,…


Ví dụ về từ nội dung trong tiếng anh

 

 • Văn bản thường chạy quanh nội dung của một hình, nếu bạn muốn một đường nét độc lập với nội dung bạn có thể tạo ra một đường và chỉnh sửa nó bằng các công cụ vector
 • Text normally runs around the content of a shape, when you want a custom outline that is independent of the content you can create one and alter it with the vector tools.
 • Nếu nội dung cung cấp cho người dùng không đúng cách trước khi được đưa vào bên trong giao diện người dùng , các điều kiện được tạo ra mà nội dung này có thể thực thi các dòng lệnh để tấn công hệ thống và thay đổi trải nghiệm người dùng . "
 • If user-supplied content is not properly sanitized prior to it being included within the user interface , conditions are created where this content can execute commands against the system and modify the user experience . "
 •  
 • và nội dung, nội dung và hình thức. Điều đó có nghĩa là gì?
 • and content, content and form. Now what does that mean?
 •  
 • Câu hỏi đầu tiên chúng ta cần nêu liên quan đến nội dung, tức là “loại hình giải trí tôi thích có nội dung gì?”.
 • The first question to ask yourself is what?—that is, ‘What is the nature of the leisure activity to which I feel attracted?’
 •  
 • Tạo một văn bản sao chép của khung hiện tại và được liên kết với nó. Và chúng thường xuyên có nội dung như nhau: sửa nội dung của một khung như vậy sẽ cập nhật tất cả các khung được liên kết
 • Create to a copy text, that remains linked to it. And they usually show the same contents: modifying the contents in such a frame will update all its linked copies
 •  
 • Nội dung do chính người dùng cung cấp cần kết hợp với nội dung truyền thống.
 • user-generated content married up with traditional content.
 •  
 • Tây Bạn Nha tiếp tục nằm trong danh sách bị giám sát vì những nỗ lực của chính phủ nhằm đưa ra hệ thống lọc web bắt buộc để ngăn chặn nội dung bị cho là không phù hợp , như nội dung khiêu dâm trẻ em .
 • Spain remains on the register because of its government 's efforts to introduce a mandatory web filtering system to block content deemed inappropriate , such as child pornography .
 •  
 • Vì hầu hết tất cả nội dung ở thời điểm hiện tại đều có ghi chú thích, nên các anh chị em có thể đánh dấu, thêm vào ý kiến, liên kết, gắn thẻ, và sắp xếp ổn thỏa tất cả nội dung vào trong máy tính xách tay.
 • Because all content is now annotatable, you can highlight, add comments to, link, tag, and organize all content into notebooks.
 •  
 • Các giáo viên và tất cả học viên có thể chỉ học văn cảnh và nội dung, hoặc các giảng viên có thể chỉ tóm lược cốt truyện hay nội dung trước khi đi sang nhóm các câu kế tiếp.
 • The teachers and all of students may study only the context and content, or teachers may merely summarize the story line or content before moving on to the next group of verses.
 •  
 • Liên quan đến nội dung, chúng ta muốn biết: “Nội dung của hình thức giải trí này là gì?
 • When it comes to quality, we want to know: ‘What does it include?
 •  
 • Nếu chủ nhà mời đọc sách của họ để tìm câu trả lời, hãy nói với chủ nhà rằng trước khi mời họ nhận ấn phẩm, anh chị đã giải thích nội dung, nên anh chị cũng muốn chủ nhà giải thích nội dung trước khi mời anh chị nhận ấn phẩm.
 • If she invites you to read his book to find the answer, you can remind him that you did not offer literature without telling him what it contains.
 •  
 • Tin cậy vào nội dung và sử dụng nội dụng đó trong phòng học của các anh chị em.
 • Trust the content and use it in your classroom.
 •  
 • Thông hiểu văn cảnh và nội dung không?
 • Understand the context and content?

 

Trên đây là bài viết giải thích từ vựng nội dung trong tiếng anh là gì. Chúc các bạn học tốt!
Kim Ngân.