Top những châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống

Tiếng Anh cũng như tiếng Việt, có rất nhiều những danh ngôn khác nhau về nhiều chủ đề như cuộc sống, tình yêu, gia đình,... Vậy trong bài viết này Studytienganh.vn sẽ giúp các bạn tìm hiểu những câu danh ngôn/ châm ngôn tiếng Anh hay và ý nghĩa nhé! 

 

1. Những câu danh ngôn tiếng Anh về cuộc sống

 

 • You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West
 •  
 • Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm điều đó đúng, một lần là đủ.
 •  
 • Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss
 •  
 • Đừng khóc vì nó đã qua, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.
 •  
 • Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous
 •  
 • Sự điên rồ là làm điều tương tự, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.

 

châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

( Hình ảnh minh họa về một số câu châm ngôn tiếng Anh về cuộc sống )

 

 • It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone.
 •  
 • Nó không có ích gì nếu bạn chỉ chăm chăm vào những giấc mơ và quên đi cuộc sống.
 •  
 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss.
 •  
 • Đôi khi câu hỏi phức tạp và câu trả lời lại đơn giản.
 •  
 • But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini
 •  
 • Nhưng tốt hơn là bị tổn thương bởi sự thật hơn là được an ủi bằng lời nói dối.
 •  
 • You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma
 •  
 • Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn chết.
 •  
 • Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw.
 •  
 • Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình. Sống là tự hoàn thiện bản thân.
 •  
 • Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. — Theodore Roosevelt
 •  
 • Hãy để mắt đến các vì sao và bàn chân của bạn trên mặt đất.

 

2. Những câu danh ngôn tiếng Anh về tình yêu

 

 • A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.
 •  
 • Người đàn ông yêu bằng mắt, người phụ nữ yêu bằng tai.
 •  
 • Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.
 •  
 • Đừng quá cố gắng, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít mong đợi nhất
 •  
 • You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
 •  
 • Bạn có thể chỉ là một người với thế giới nhưng bạn có thể là cả thế giới đối với một người..
 •  
 • Beauty is not the eyes of the beholder. – Kant
 •  
 • Vẻ đẹp không phải ở đôi mắt của người si tình

 

châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

( Hình ảnh một số câu châm ngôn tiếng Anh về tình yêu )

 

 • The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.
 •  
 • Cách tồi tệ nhất để bỏ lỡ ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ khi biết rằng bạn không thể có họ.
 •  
 • Never frown, even when you are sad, because you never know who is falling in love with your smile.
 •  
 • Đừng bao giờ cau mày, ngay cả khi bạn đang buồn, bởi vì bạn không bao giờ biết ai đang yêu nụ cười của bạn.
 •  
 • Don’t waste your time on a man/woman, who isn’t willing to waste their time on you.
 •  
 • Đừng lãng phí thời gian của bạn cho một người đàn ông / phụ nữ, người không sẵn sàng lãng phí thời gian của họ cho bạn.
 •  
 • If you be with the one you love, love the one you are with.
 •  
 • Nếu bạn ở bên người bạn yêu, hãy yêu người bạn đang ở cùng.

 

3. Những câu danh ngôn truyền cảm hứng về cuộc sống

 

 • Life is not fair, please get used to it
 •  
 • Cuộc sống vốn không công bằng đâu, hãy làm quen với nó đi
 •  
 • Please never give up. Although today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will surely be sunshine.
 •  
 • Xin đừng bao giờ bỏ cuộc. Dù hôm nay vất vả, ngày mai sẽ khổ hơn nhưng ngày kia chắc chắn sẽ có nắng
 •  
 • Life can only be understood backward; but it must be lived forwards. — Soren Kierkegaard
 •  
 • Cuộc sống chỉ có thể được hiểu ngược lại; nhưng nó phải được sống về phía trước.

 

châm ngôn tiếng anh hay về cuộc sống

( Hình ảnh câu châm ngôn truyền cảm hứng trong tiếng Anh )

 

 • I am thankful to all who said no to me. It is because of them that I’m doing it myself. — Albert Einstein
 •  
 • Tôi cảm ơn tất cả những người đã nói không với tôi. Chính vì họ mà tôi đang tự mình làm điều đó.
 •  
 • The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney
 •  
 • Cách để bắt đầu là bỏ nói và bắt đầu làm
 •  
 • Where there is a will, there is a way. – Pauline Kael
 •  
 • Ở đâu có ý chí, có con đường
 •  
 • On the way to success, there is no trace of lazy men.
 •  
 • Trên con đường thành công không có dấu vết của những người lười biếng.

 

4. Những câu danh ngôn hay về nhiều chủ đề khác

 

 • If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.
 •  
 • Nếu bạn ngủ quên bây giờ, bạn sẽ mơ. Nếu bạn học ngay bây giờ, bạn sẽ sống với ước mơ của mình
 •  
 • The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.
 •  
 • Điều đẹp nhất của việc học là không ai lấy đi điều đó của bạn
 •  
 • Study the past if you would define the future.
 •  
 • Nghiên cứu quá khứ, nếu bạn sẽ xác định tương lai.
 •  
 • Study not what the world is doing, but what you can do for it.
 •  
 • Nghiên cứu không phải những gì thế giới đang làm, mà là những gì bạn có thể làm cho nó.

 

Trên đây là những câu châm ngôn tiếng Anh về cuộc sống mà các bạn có thể tham khảo để cùng phát triển tiếng Anh nhé!

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !