Cấu trúc và các dạng câu đảo ngữ trong tiếng anh

Câu đảo ngữ trong tiếng anh là một trong những ngữ pháp quan trọng và khá khó mà nhiều người học phải e dè. Vì thế, để giúp các bạn dễ dàng học tập và làm việc với loại cấu trúc ngữ pháp này, chúng tôi đã tổng hợp các dạng câu đảo ngữ trong tiếng anh thường gặp và phổ biết nhất hiện nay. Hy vọng bài học tiếng anh này thực sự hữu ích cho các bạn.

1. Định nghĩa câu đảo ngữ trong tiếng anh

Đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí động từ hoặc trợ động từ lên trước chủ ngữ nhằm mục đích nhấn mạnh. Trong trường hợp đó ngữ pháp của câu sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:


Example:

Little did I know that he was a compulsive liar.

At no time (= never) did I say I would accept late homework.

2. Các dạng câu đảo ngữ trong tiếng anh

Câu đảo ngữ trong tiếng anh với No và Not

Cấu trúc:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any +  N + Auxiliary +  S + Verb (inf)

Example:

No money shall I lend you from now on.

-> Not any money shall I lend you from now on

 

Câu đảo ngữ trong tiếng anh với các cụm từ có No

At no time

On no condition

On no account + Auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no reason

In no way

No longer

 

Example:

For no reason shall you play truant

The money is not to be paid under any circumstances ->Under no circumsstances is the money tobe paid

On no condition shall we accept their proposal.

cau dao ngu trong tieng anh

(Các dạng câu đảo ngữ trong tiếng anh)

Câu đảo ngữ trong tiếng anh với các trạng từ phủ định như : Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..

Cấu trúc:

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + Auxiliary + S + V

 

Example:

Never in Mid-summer does it snow.

Hardly ever does he speak in the public.

 

Câu đảo ngữ trong tiếng anh  với No sooner………. than…..

Example:

No sooner had I arrived home than the telephone rang

Hardly had she put up her umbrella before the rain became down in torrents

 

3. Câu đảo ngữ trong tiếng anh của câu điều kiện

Trong đảo ngữ với câu điều kiện chúng ta có 3 dạng:

Câu điều kiện loại 1: If-clause = Should +S + V…

Example:

Should she come late, she will miss the train.

Should he lend me some money, I will buy that house.

 

Câu điều kiện loại 2: If-clause = Were  S + to-V/ Were + S…

Example:

If I were you, I would work harder = Were I you, I……..

If I knew her, I would invite her to the party = Were I to know her, I……..

 

Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V3

Example:

If my parents had encouraged me, I would have passed exam

cau dao ngu trong tieng anh

(Câu đảo ngữ của câu điều kiện)

4. Các dạng cấu trúc câu đảo ngữ trong tiếng anh khác

Đảo ngữ với No where + Aux (Trợ động từ) + S + V

Example:

No where can you buy the goods as good as those in my country.

No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

 

So + adjective + be + N + clause

Example:

So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

 

Câu đảo ngữ trong tiếng anh với Not only……. but……also…

Cấu trúc:

Not only + Auxiliary + S + V  but…. also……….

Example:

Not only does he like, but also he learns it well

Not only I but also she likes English

Not only is he good at English but he also draws very well

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly

 

Một câu đảo ngữ trong tiếng anh khác với Until/ till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + V

Example:

I didn’t know that I had lost my key till I got home.

->Not until/ till I got home did I know that I had lost my key

I won’t come home till 10 o’clock.

->Not until/ till 10 o’clock that I will come home

->It is not until 10 o’clock that I will come home

Not until midnight, did it stop raining.

Not until she took off the glasses did I recognize her

cau dao ngu trong tieng anh

(Những dạng câu đảo ngữ khác)

Câu đảo ngữ trong tiếng anh với SO

Cấu trúc:

So + Adj/ Adv + Auxiliary + S + V + that-clause (mệnh đề danh từ)

Example:

So difficult was the exam that few student pass it

So attractive is she that many boys run after her

He has finished his work, so have I

 

Câu đảo ngữ trong tiếng anh với ONLY

Only once

Only later

Only in this way

Only in that way

Only after + N

Only by V_ing/ N

Only when + clause

Only with + N

Only if+ clause

Only in adv of time/ place

Only then + Auxiliary + S + V

Example:

Only in this way, can you learn English well.

Note :“0nly”ở đầu câu ,nhưng nó bổ nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ thì không đảo

Only once did I meet her

Only after all guests had gone home could we relax

Only when I understand her did I like her

Only by practising English every day can you speak it fluently

Only the teachers are allowed to use the room

Only him we could find in the room just now

Hi vọng với bài tổng hợp trên, các bạn sẽ hiểu hết được các dạng cấu trúc và cách sử dụng của Câu đảo ngữ trong tiếng anh một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.


Tuyền Trần