những câu hỏi về môi trường bằng tiếng anh

Xin chào các bạn, như tiêu đề trên đầu bài hôm nay chúng ta sẽ học về các câu hỏi về môi trường bằng tiếng Anh. Các bạn biết đấy hiện nay vấn đề môi trường rất đang được quan tâm, bởi vì sự phát triển của xã hội cũng đồng nghĩa với việc môi trường ngày càng ô nhiễm. Nếu có thời gian rảnh thì các bạn cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng cách tham gia các hoạt động cộng động nhé! Bên cạnh đó, là một người học tiếng Anh chúng ta cần biết những từ vựng và các câu hỏi về môi trường bằng tiếng anh thường gặp để đáp ứng cho các tình huống cần thiết, chẳng hạn như vào một ngày bạn tham gia vào hoạt động dọn rác ở bãi biển ở người ngoại quốc, hay là bạn đang ứng tuyển làm tình nguyện viên cho các tổ chức quốc tế về môi trường. Ở phần đầu bài sẽ là các từ vựng phổ biến, sau đó chúng ta sẽ đến các câu hỏi về môi trường. Bắt đầu học cùng studytienganh nhé!

 

những câu hỏi về môi trường bằng tiếng anh

Ảnh minh họa về môi trường

 

1, Từ vựng tiếng Anh về môi trường:

 

những câu hỏi về môi trường bằng tiếng anh

Ảnh minh họa từ vựng tiếng Anh về môi trường

 

Bảng dưới đây liệt kê các từ vựng, loại từ, cách phát âm và nghĩa của từ:


 

Từ vựng 

Loại từ

Cách phát âm 

Nghĩa của từ

aid 

Danh từ

/eɪd/

sự cứu trợ

air

Danh từ

/er/

không khí

Environmental pollution

Danh từ

/ɪnˌvaɪrənˈmentl/ /pəˈluːʃn/

ô nhiễm môi trường

contamination

Danh từ

/kənˌtæmɪˈneɪʃn/

sự làm nhiễm độc

conservation

Danh từ

/ˌkɑːnsərˈveɪʃn/

sự bảo tồn

Air/soil/water pollution

Danh từ

/er/, /sɔɪl/,/ˈwɔːtər/

ô nhiễm không khí/đất/nước

Greenhouse

Danh từ

/ˈɡriːnhaʊs/

hiệu ứng nhà kính

Shortage/ the lack of

Danh từ

/ˈʃɔːrtɪdʒ/,/læk/

sự thiếu hụt

Wind/solar power/energy

Danh từ

/wɪnd/,/ˌsəʊlər ˈpaʊər/ /ˈenədʒi/

năng lượng gió/mặt trời

Alternatives

Danh từ

/ɔːlˈtɜːrnətɪv/

giải pháp thay thế

Solar panel

Danh từ

/ˌsəʊlər ˈpænl/

tấm năng lượng mặt trời

Deforestation

Danh từ

/ˌdiːˌfɔːrɪˈsteɪʃn/

phá rừng

Ecosystem

Danh từ

/ˈiːkəʊsɪstəm/

hệ thống sinh thái

Soil erosion

Danh từ

/sɔɪl/ /ɪˈrəʊʒn/

xói mòn đất

biodiversity

Danh từ

/ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːrsəti/

 

A marine ecosystem

Danh từ

/məˈriːn/ /ˈiːkəʊsɪstəm/

hệ sinh thái dưới nước

The ozone layer

Danh từ

/ˈəʊzəʊn le

tầng ozon

Toxic/poisonous

Tính từ

/ˈtɑːksɪk/, /ˈpɔɪzənəs/

độc hại

Serious/acute

Tính từ

/ˈsɪriəs/, /əˈkjuːt/

nghiêm trọng

Excessive

Tính từ

/ɪkˈsesɪv/

quá mức

Fresh/pure

Tính từ

/freʃ/, /pjʊr/

trong lành

Dispose/release/get rid of

Động từ

dɪˈspəʊz/, /rɪˈliːs/, /ɡet/ /rɪd/ /əv/

thải ra

Exploit

Động từ

/ɪkˈsplɔɪt/

khai thác

Conserve

Động từ

/kənˈsɜːrv/

giữ gìn

Make use of/take advantage of

Động từ

/meɪk//juːs//əv/, /teɪk//ədˈvæntɪdʒ//əv/

tận dụng/lợi dụng

Halt

Động từ

/hɔːlt/

dừng lại

global warming

Danh từ

/ˌɡləʊbl ˈwɔːrmɪŋ/

sự nóng lên toàn cầu

coral reefs

Danh từ

/ˈkɒrəl/ /riːf/

rặng san hô

Deplete

Động từ

/dɪˈpliːt/

làm cạn kiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. những câu hỏi về môi trường bằng tiếng anh

 

Sau đây sẽ là các câu hỏi về môi trường bằng tiếng anh có liên quan đến các vấn đề về năng lượng thay thế, nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng của ô nhiễm...Các bạn cùng xem qua với mình nhé!

 

những câu hỏi về môi trường bằng tiếng anh

Ảnh minh họa những câu hỏi về môi trường bằng tiếng Anh

 

 •  What are some forms of alternative energy?
 • Có những kiểu năng lượng thay thế nào ?
 •  
 • What do you think is the best form of alternative energy?
 • Theo bạn thì năng lượng thay thế nào là tốt nhất?
 •  
 • Do people in your country protect the environment?
 • Con người ở đất nước của bạn có bảo vệ môi trường hay không ?
 •  
 • How do people damage the environment?
 • Con người phá hoại môi trường bằng cách nào?
 •  
 • Is there  pollution in your country?
 • Ở đất nước bạn bị ô nhiễm  không ?
 •  
 • Name one simple way people can help save environment.
 • Kể tên một cách đơn giản mà con người có thể giúp bảo vệ môi trường.
 •  
 • Name one way lots of people waste energy.
 • Kể tên một cách mà nhiều người lãng phí năng lượng
 •  
 • Do you recycle? What do you recycle?
 • Bạn có tái chế không ? Bạn tái chế vật gì ?
 •  
 • Name an effect of pollution.
 • Kể một ảnh hưởng của ô nhiễm .
 •  
 • What is global warming?
 • Nóng lên toàn cầu là gì ?
 •  
 • Some people think that global warming is not true. What would you say to them?
 • Nhiều người nghĩ rằng việc nóng lên toàn cầu không phải là sự thật. Bạn sẽ nói gì với họ ?
 •  
 • Name one bad thing that comes to people because of pollution.
 • Kể một điều tồi tệ xảy ra với con người bởi vì ô nhiễm môi trường.
 •  
 • Name one bad thing that comes to animals because of pollution.
 • Kể một điều tồi tệ xảy ra với động vật bởi vì ô nhiễm môi trường.
 •  
 • Name one bad thing that comes to the Earth because of pollution.
 • Kể một điều tồi tệ xảy ra với trái đất bởi vì ô nhiễm môi trường.
 •  
 • Do you think we can save our planet rightnow , or is it too late?
 • Bạn nghĩ chúng ta có thế cứu hành tinh của chúng ta ngay bây giờ hay là đã quá trễ?
 •  
 • Could you live without electricity for a day?
 • Bạn có thể sống mà không có điện trong một ngày không ?
 •  
 • Could you live without electricity for a week?
 • Bạn có thể sống mà không có điện trong một tuần không ?
 •  
 • Could you live without electricity for a month?
 • Bạn có thể sống mà không có điện trong một tháng không ?
 •  
 • You see a stranger throwing plastic into a lake, river, beach... What will you do?
 • Bạn nhìn thấy một người lạ vứt nhựa xuống hồ, sông, biển... Bạn sẽ làm gì ?
 •  
 • Your friends and you have a picnic and they want to leave the trash. What will you do?
 • Bạn của bạn và bạn có một buổi dã ngoại và họ muốn để lại rác. Bạn sẽ làm gì ?

 

Bài viết của mình đến đây là hết rồi. Sau bài viết này mình tin chắc các bạn đã nắm rõ các câu hỏi thường gặp về môi trường rồi đấy! Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau.
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !