Một số bài tập viết lại câu với Although trong tiếng Anh.

Although là một trong những giới từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Vậy các bạn đã hoàn toàn biết cách sử dụng giới từ Although này hay chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo bài viết bên dưới đây để tham khảo một số bài tập viết lại câu với Although để sử dụng giới từ này thành thạo hơn nhé!

 

1. Một số ngữ pháp cần nhớ quan trọng của Although/ In spite of/ Despite.

Although/ In spite of/ Despite đều có nghĩa là mặc dù, vị trí của giới từ này thường hay đứng ở đầu mệnh đề. Có thể sử dụng để ngăn cách 2 mệnh đề với nhau, nếu đặt giới từ này ở vị trí đầu câu hoặc sau mệnh đề chứa các từ trên, bắt buộc phải thêm dấu phẩy nhé!

 

Cấu trúc cụ thể như sau:

 

Although + S mệnh đề 1 + V, S mệnh đề 2 + V
➔ Despite/In spite of + Noun/ Noun Phrase/ Ving, S mệnh đề 2 + V.

 

Although + S1 + V1, S2 + V2

 

bài tập viết lại câu với although

( Hình ảnh về giới từ Although trong tiếng Anh )

 

Ex:

Although his family is very poor, he tried his best to get a scholarship to enter a university.

Dù nhà rất nghèo nhưng cậu ấy đã cố gắng hết sức để giành được học bổng vào một trường đại học.

 

Despite + cụm danh từ, S + V

Ex: Despite his poor family, he tried his best to get a scholarship to enter a university.

Dù nhà rất nghèo nhưng cậu ấy đã cố gắng hết sức để giành được học bổng vào một trường đại học.

 

In spite of + cụm danh từ, S + V

Ex: In spite of being a straight student, he is very friendly with his friends.

Mặc dù là một học sinh thẳng thắn, nhưng anh ấy rất thân thiện với bạn bè của mình.

 

2. Bài tập viết lại câu với Although/ in spite of/ despite bằng tiếng Anh.

1. Even though she usually tells lies, many people believe her.

=> …………………………………………………………………………

2. Despite the fact that she got a bad grade in the university entrance exam, she was admitted to the university.

=> …………………………………………………………………………

3. Although he was out of money, he went shopping

=> …………………………………………………………………………

4. In spite of missing the car, we went to school on time.

=> …………………………………………………………………………

5. Although the weather was bad, they had a wonderful holiday with a lot of interesting activities. 

=> …………………………………………………………………………

6. Although his friend was sick, he still went to work yesterday.

=> …………………………………………………………………………

7. Her sister really enjoy this job although the salary was very low.

=> …………………………………………………………………………

 

bài tập viết lại câu với although

( Hình ảnh về “Although” trong tiếng Anh )

 

8. Despite his unkind behavior, we still love him.

=> …………………………………………………………………………

9. In spite of the dirty room, Alex didn’t clean it.

=> …………………………………………………………………………

10. The music poster is wonderful. I don’t like to see it.

=> ………………………………………………………………………

11. Although Alex was a poor student, he studied very well.

=> In spite of …………………………………………………………..

12. Although the weather was bad, he went to school on time.

=> Despite…………………………………………………………….

13. My father told me to go to school although I was sick.

=> In spite of ………………………………………………………….

14. Dan was admitted to the university although his grades were bad.

=> Despite ……………………………………………………………..

15. In spite of his good salary, Hung gave up his job.

=> Although…………………………………………………………….

16. She didn’t win an Oscar for Best Actor although she performed excellently.

=> Despite ………………………………………………………………

17. The plot wasn’t very interesting, but the special effects were spectacular.

=> Although ……………………………………………………………..

18. Despite his English-sounding name, James Martin is in fact Korean.

=> Although ……………………………………………………………..

 

Đáp án: 

 1. Despite the fact that she usually tells lies, many people believe her.
 2. Although she got bad grade in the university entrance exam, she was admitted to the university.
 3. Despite being out of money, he went shopping.
 4. Although we missed the car, we went to school on time.
 5. Despite the bad weather, they had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.
 6. Despite the fact that her friend was sick, he still went to work yesterday.
 7. Her sister really enjoys this job despite the low salary.
 8. Although he behaves unkind, we still love him.
 9. Although the room was dirty, Alex didn’t clean it.
 10. Although the music poster is wonderful, I don’t like to see it.
 11. In spite of being a poor student, Alex studied very well.
 12. Despite the bad weather, he went to school on time.
 13. In spite of my sickness, my father told me to go to school.
 14. Despite Dan’s bad grades, he was admitted to the university.
 15. Although Hung got a good salary, he gave up his job.
 16. Despite her excellent performance, she didn’t win an Oscar for Best Actor
 17. Although the plot wasn’t very interesting, the special effects were spectacular
 18. Although he has got an English-sounding name, James Martin is in fact Korean.

 

Trên đây là một số bài tập viết lại câu với Although trong tiếng Anh. Mong rằng bài viết này của Studytienganh.vn sẽ giúp các bạn củng cố thêm kiến thức về giới từ Although trong tiếng Anh nhé!