v2,v3 của Come (quá khứ đơn, quá khứ phân từ của Come)

Bạn đã biết quá khứ của come chưa? Trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn v2,v3 của Come (quá khứ đơn, quá khứ phân từ của Come) một cách chi tiết nhất nhé. 

1. v2,v3 của COME

V2, V3 của COME lần lượt là CAME, COME ( V2, V3 là cách viết trong tiếng Việt của Past và Past participle – quá khứ và quá khứ phân từ của các động từ trong tiếng Anh).

 

 

quá khứ của come

V2, V3 của COME

 

Come là động từ bất quy tắc, dưới đây là 3 dạng của Come tương ứng với 3 cột trong bảng:

V1 của Come

(Infinitive - động từ nguyên thể)  

V2 của Come

(Simple past - động từ quá khứ)

V3 của Come

(Past participle - quá khứ phân từ) 

To come

/kʌm/

Came

/keɪm/

Come

/kʌm/

 

2. V2,V3 của COME sử dụng trong trường hợp nào

V2 của COME sử dụng trong thì quá khứ đơn để diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ, diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ, diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ, dùng trong câu điều kiện loại II

 

V3 của COME sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động đã hoàn thành cho tới thời điểm hiện tại mà không đề cập tới nó xảy ra khi nào, diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại, diễn tả hành động đã từng làm trước đây và bây giờ vẫn còn làm, diễn tả về một hành động trong quá khứ nhưng quan trọng tại thời điểm nói.

 

Trong câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ đứng sau chủ ngữ được chia theo thì, còn lại các cộng từ khác được chia theo dạng. Với những câu mệnh đề hoặc không có chủ ngữ thì động từ mặc định chia theo dạng.

 

Các dạng thức

Cách chia

Ví dụ

To_V

Nguyên thể có “to”

To come

I want to come to my parent’s home tonight.

(Tôi muốn đến nhà ông bà tối nay).

Bare_V

Nguyên thể

Come

Come and see us soon!

(Hãy đến và gặp chúng tôi sớm!)

V2

Quá khứ

Came

He left and said he came back.

Anh ta đã rời đi và nói không quay lại.

V3

Past Participle

Phân từ II

Come

The company has come a long way in the last 5 years. 

Công ty đã đi được một chặng đường dài trong 5 năm.


3. Một số bài tập về v2,v3 của COME

Để có thể hiểu rõ hơn về v2,v3 của COME, các bạn hãy luyện tập bài tập dưới đây nhé.

 

Bài tập: Hãy chia động từ “come”

1.The meeting …….about because both sides were sick of fighting. 

2.I left work and………back home early. 

3.The management really……down on him for losing the contract. 

4.I was surprised when the plan…….off so easily. 

5.I…….over all faint and weak because my sugar level was too low. 

6.I was surprised when she…….. across on the first night. 

7.News have…… through of a major accident on the M25, where freezing fog has been making driving conditions extremely dangerous. 

8. I…… upon the book in a little second-hand bookshop in Dorset. 

9. Two of his teeth ……..out after he got hit in the face.

10. The door…….open for no apparent reason.

11. She was clever to sell her apartment just before house prices ……..down.

12. I heard a hiss and a pop as the cork ……out of the bottle.

13. My shoelaces have……. undone.

14. The announcement …….at a bad time.

15. Her resignation …… as quite a shock.

16. His death ….. at a terrible time for Roger.

17. The illness ….. on top of losing his job.

18. The opportunity to join the expedition …… at just the right time for me.

19. The announcement that they were to divorce……. as a real shock.

 

Đáp án

 

1.came

2.came

3.come

4.came

5. came 

6. came

7.come

8. came

9. came 

10. came 

11.came

12.came 

13. come

14. came 

15. came

16. came

17. came

18. came

19. came

 

Trên đây là những chia sẻ của mình về quá khứ của come, v2,v3 của Come. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình nhé.