Sàn Chứng Khoán trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Sàn chứng khoán trong tiếng anh , cách dùng và các ví dụ nhé !!!

1. Định nghĩa

Sàn giao dịch chứng khoán là một hình thức giao dịch cung cấp cho người môi giới cổ phiếu và người mua bán cổ phiếu một nền tảng và các phương tiện sử dụng để trao đổi và mua bán các loại cổ phiếu, trái phiếu như các loại chứng khoán khác.

 

(hình ảnh chứng khoán)

 

Sàn chứng khoán trong tiếng Anh là : Stock exchange

Stock exchange được phát âm trong tiếng anh là:   /ˈstɑk ɪksˌtʃeɪndʒ/

Các từ đồng nghĩa với Stock exchange

 • securities exchange /sɪˈkjʊərətiz  ɪksˈtʃeɪndʒ/: sàn giao dịch chứng khoán 
 • bours     UK:/bɔːs/        US: /bɔːrs/: sở giao dịch chứng khoán

Các bạn có thể tìm cách phát âm chuẩn nhất trên các trang từ điển và các video trên mạng xã hội để có thể luyện tập nhiều hơn và phát âm thật chuẩn nhé!

 

(sàn giao dịch chứng khoán)

Một số từ liên quan:

 •  Người chơi cổ phiếu, có 2 loại: investors (nhà đầu tư), và speculators (người đầu cơ )
 • đầu tư cổ phiếu là: invest, danh từ là investment 
 • lên sàn nếu một công ty lên sàn thì có thể gọi là "go public", các công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch gọi là "listed companies"..
 •  Lãi: interest rate đa số là trái phiếu, chứ cổ phiếu thì chỉ có "capital gain" và "dividend"
 • stock controller: kiểm soát chứng khoán
 • stock count: số chứng khoán
 • stock cube:khối cổ phiếu
 • stock dividend: cổ tức bằng cổ phiếu
 • stock exchange:sàn giao dịch chứng khoán
 • Stock Exchange Automated Quotation System: Hệ thống báo giá tự động của Sở giao dịch chứng khoán
 • Stock Exchange Trading Service: Sở Giao dịch Chứng khoán Dịch vụ
 • stock fund:quỹ chứng khoán
 • stock in hand: cổ phiếu trong tay

 

(hình ảnh sàn giao dịch chứng khoán)

 

2. Các ví dụ về Stock exchange
 

 • The US stock exchange originally planned to launch the SDX blockchain-based exchange in the first half of 2017.
 • Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ ban đầu đã lên kế hoạch ra mắt sàn giao dịch dựa trên blockchain SDX vào nửa đầu năm 2017.
 •  
 • Race is happening around the world for fully regulated stock exchanges.
 • Cuộc đua đang diễn ra trên khắp thế giới cho các sàn giao dịch chứng khoán được mã hóa đầy đủ được quy định.
 •  
 • Consultation will incorporate the proposed Scotland-based Impact Report Requirements.
 • Việc tham vấn sẽ đưa vào các Yêu cầu về Báo cáo Tác động đối với sàn giao dịch chứng khoán có trụ sở tại Scotland được đề xuất.
 •  
 • The proposed US-based, global facing, impact-focused stock exchange will be a stock exchange built specifically for impact investments, defined by the Global Impact Investing Network as those “made into companies, organisations, and funds with the intention to generate a measurable, beneficial social or environmental impact alongside a financial return.”
 • Sàn giao dịch chứng khoán tập trung vào tác động, đối mặt với toàn cầu, có trụ sở tại Mỹ được đề xuất sẽ là một sàn giao dịch chứng khoán được xây dựng đặc biệt cho các khoản đầu tư có tác động, được Mạng lưới Đầu tư Tác động Toàn cầu định nghĩa là những sàn giao dịch “được thực hiện bởi các công ty, tổ chức và quỹ với ý định tạo ra một , tác động xã hội hoặc môi trường có lợi cùng với lợi tức tài chính. ”
 •  
 • The proposed new exchange, being built by Project Heather, is designed to make a positive impact on society and our global home.
 • Sàn giao dịch mới được đề xuất, do Dự án Heather xây dựng, được thiết kế để tạo ra tác động tích cực đến xã hội và ngôi nhà toàn cầu của chúng ta.
 •  
 • Tehran Stock Exchange passes million points for first time
 • Sàn giao dịch chứng khoán Tehran lần đầu tiên vượt qua triệu điểm
 •  
 • Iran’s stock market is benefitting from growing interest in its potential for capital generation with other parts of the country’s economy—including property, gold, cars and forex—laid low by US sanctions and impacts of the coronavirus (COVID-19) pandemic.
 • Thị trường chứng khoán của Iran đang được hưởng lợi từ sự quan tâm ngày càng tăng đến tiềm năng tạo vốn của nó với các bộ phận khác của nền kinh tế đất nước - bao gồm tài sản, vàng, ô tô và ngoại hối - được hạ thấp bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và tác động của đại dịch coronavirus (COVID-19)
 •  
 • The long-term stock exchange was launched today, years after its formation.
 • Sở giao dịch chứng khoán dài hạn đã ra mắt ngày hôm nay, sau nhiều năm hình thành.
 •  
 • Trading floor will be open for all the shares listed in the United States to meet the criteria in the goal of the exchange is designed to provide shareholders and other stakeholders insight on the strategies, practices, plans and their long-term measures.
 • Sàn giao dịch sẽ mở cửa cho tất cả các cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ đáp ứng tiêu chí năm mục tiêu của sàn giao dịch được thiết kế để cung cấp cho các cổ đông và các bên liên quan khác cái nhìn sâu sắc về các chiến lược, thông lệ, kế hoạch và biện pháp dài hạn của họ
 •  
 • The exchange was supposed to launch toward the end of the first quarter, but the pandemic extended the timeline.
 • Sàn giao dịch dự kiến sẽ ra mắt vào cuối quý đầu tiên, nhưng đại dịch đã kéo dài thời gian.
 •  
 • Ries said the ultimate goal is the trading platform will be public
 •  Ries cho biết, mục tiêu là cuối cùng sàn giao dịch sẽ được công khai
 •  

 

Trên đây là một phần kiến thức về sàn chứng khoán và một số từ liên quan đến nó trong tiếng anh . Chúc các bạn học tập thật tốt trên Study Tiếng Anh