Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Việc Làm Nhân Đạo

Nhân đạo là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực trong cuộc sống. Dù ở nước ngoài hay tại Việt Nam thì đây cũng là hoạt động được rất nhiều người ủng hộ. Vậy trong tiếng anh những cụm từ liên quan đến việc làm nhân đạo là gì. Hãy tìm hiểu qua bài viết  dưới đây của chúng tôi

 

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Việc Làm Nhân Đạo

 

Từ vựng về việc làm nhân đạo trong tiếng Anh

 

Từ vựng 

(Vocabulary)

Phiên âm

(Spelling)

Nghĩa

(Meaning)

Humanitarian employment

/ˌhjuˌmænəˈtɛriən ɛmˈplɔɪmənt/

Việc làm nhân đạo

Charity organization

/ˌhjuˌmænəˈtɛriən ækˈtɪvəti/

Tổ chức từ thiện

Fundraise

/fʌnd reɪz/

Người gây quỹ

Humanitarian organ donation

/ˌhjuˌmænəˈtɛriən ˈɔrgən doʊˈneɪʃən/

Hiến tạng nhân đạo

Donations

/dəʊˈneɪʃn̩/

Quyên góp

Money donator

/ˈmʌni ˈdoʊˌneɪtər/

Người quyên góp tiền

Charitable givers

/ˈʧærətəbəl ˈgɪvərz/

Người làm từ thiện

Humanitarian association

/ˌhjuˌmænəˈtɛriən əˌsoʊsiˈeɪʃən/

Tổ chức nhân đạo

Human rights defender

/ˈhjumən raɪts dɪˈfɛndər/

Người bảo vệ quyền con người

Benefactor

/ˈbɛnəˌfæktər/

Người hảo tâm

Donate money to the poor

/ˈdoʊˌneɪt ˈmʌni tu ðə pur/

Quyên góp giúp đỡ người nghèo

Donate money to the disable

/ˈdoʊˌneɪt ˈmʌni tu ðə dɪˈseɪbəl/

Quyên góp giúp đỡ người khuyết tật

Donate money to the disadvantaged

/ˈdoʊˌneɪt ˈmʌni tu ðə dɪsədˈvæntɪʤd/

Quyên góp giúp đỡ người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, cuộc sống

Promote human rights

/ˌhjuˌmænəˈtɛriən ækˈtɪvəti/

Thúc đẩy quyền con người

Humanitarian activity

/ˌhjuˌmænəˈtɛriən ækˈtɪvəti/

Hoạt động nhân đạo

International charity organizations

/ˌɪntərˈnæʃənəl ˈʧɛrɪti ˌɔrgənəˈzeɪʃənz/

Tổ chức từ thiện quốc tế

Teaching charity

/ˈtiːtʃɪŋ ˈtʃærɪti/

Dạy học từ thiện

Visiting homeless people

/ˈvɪ.zə.tiɳ ˈhoʊm.ləs ˈpiːpl̩/

Thăm người vô gia cư.

Build a charitable house

/ˈbɪɫd ˈtʃɛr.ə.tə.bəl ˈhaʊzɪz/

Xây nhà từ thiện

Helping poor

/ˈhelping pʊə(r)/

Giúp đỡ người nghèo

Humanitarian class

/hju:ˌmænɪˈteərɪən klɑːs

Lớp học nhân đạo

Charity drugs

/ˈtʃærɪti drʌɡ/

Phát thuốc từ thiện, miễn phí

Financial assistance

/fəˈnænʃəl əˈsɪstəns/

Hỗ trợ về tài chính

Generosity of benefactor

/ˌʤɛnəˈrɑsəti ʌv ˈbɛnəˌfæktər/

Sự hào phóng của nhà hảo tâm

Run/hold community events

/rʌn/hoʊld kəmˈjunəti ɪˈvɛnts/

Tổ chức sự kiện cộng đồng

Charity rice shop

/ˈtʃærɪti raɪs ʃɒp/

Quán cơm từ thiện

Charity medical examination

/ˈtʃærɪti ˈmedɪkl̩ ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn̩/

Khám bệnh từ thiện

Blood donation

/blʌd doʊ.ˈneɪ.ʃən/

Hiến máu nhân đạo

Donate books

/dəʊˈneɪt bʊks

Quyên góp sách vở

Donate used clothes

/dəʊˈneɪt ˈjuːzd  kləʊz/

Quyên góp quần áo cũ, không dùng đến

Freshwater charity

/'freʃ,wɔ:tə ˈtʃærɪti/

Từ thiện nước sạch

Making charity road 

/ˈmeɪkɪŋ ˈtʃærɪti rōd/

Làm đường từ thiện

Material charity

/məˈtɪərɪəl ˈtʃærɪti/

Từ thiện về vật chất

Mental charity

/'mentl ˈtʃærɪti/

Từ thiện về tinh thần

Donations to areas hit by natural disasters

/doʊˈneɪʃənz tu ˈɛriəz hɪt baɪ ˈnæʧərəl dɪˈzæstərz/

Quyên góp cho những vùng bị thiên tai

 

Các quỹ từ thiện lớn trên thế giới hầu như được thành lập bởi những vị tỷ phú, họ là những người giàu có và muốn gây dựng quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn. Những quỹ từ thiện này có ngân quỹ từ vài tỷ USD đến vài chục tỷ USD.  Sau đây là một số quỹ từ thiện trên thế giới chúng tôi muốn giới thiệu tới bạn

 

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Việc Làm Nhân Đạo

 

Quỹ Stichting INGKA Foundation: Do tỷ phú Ingvar Kamprad, người Thụy Điển sáng lập

Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation: Do vợ chồng tỷ phú Bill Gates sáng lập vào năm 1997.

Quỹ Wellcome Trust: Do tỷ phú Henry Wellcome thành lập vào năm 1936

Quỹ Ford Foundation: Được thành lập bởi các nhà sáng lập hãng xe Ford có nhiều hoạt động vì cộng đồng nổi tiếng khắp thế giới

Quỹ J. Paul Getty Trust: Được thành lập vào năm 1982. Sau khi tỷ phú J. Paul Getty qua đơi và đã hiến toàn bộ tài sản cả mình vào dự án xây dựng bảo tàng Getty Museum

Quỹ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation: Thành lập vào năm 2007 do ngài tiểu vương Mohammed Bin rashid Al Maktoum, thủ tướng các tiểu vương quốc Arab thống nhất thành lập

Quỹ Robert Wood johnson Foundation: Do tỷ phú Robert Wood Johnson sáng lập lên 

Quỹ Li Ka Shing Foundation: Do tỷ phú người Hồng Kông, Li Ka Shing sáng lập lên

 

Ví dụ về từ vựng tiếng Anh về việc làm nhân đạo

 • Ví dụ 1: Many organizations have taught charity lessons to children who cannot go to school in the suburbs of the city
 • Dịch nghĩa: Nhiều tổ chức đã dạy bài học từ thiện cho trẻ em không được đến trường ở ngoại ô thành phố
 •  
 • Ví dụ 2: Many caring people have built charity rice stalls for the homeless and poor
 • Dịch nghĩa: Nhiều người có tâm đã xây dựng những quán cơm từ thiện cho người vô gia cư và người nghèo
 •  
 • Ví dụ 3: Every year, schools often organize donations of books and clothes to areas hit by natural disasters
 • Dịch nghĩa: Hàng năm, nhà trường thường tổ chức quyên góp sách vở, quần áo cho các vùng bị thiên tai
 •  
 • Ví dụ 4: A blood donation is an act worthy of honoring because the drops of your blood will save so many lives
 • Dịch nghĩa: Hiến máu nhân đạo là một hành động đáng được tôn vinh vì giọt máu của các bạn sẽ cứu sống rất nhiều người

 

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Việc Làm Nhân Đạo

 

 • Ví dụ 5: Half of the world is lacking clean water, Freshwater charity is a meaningful activity to help them have a better life
 • Dịch nghĩa: Một nửa thế giới đang thiếu nước sạch, tổ chức từ thiện nước sạch là hoạt động ý nghĩa giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn
 •  
 • Ví dụ 6: Medical organizations regularly organize charity medical examinations for children and people in disadvantaged areas such as mountainous, rural, and island areas.
 • Dịch nghĩa: Các tổ chức y tế thường xuyên tổ chức khám bệnh từ thiện cho trẻ em và đồng bào vùng khó khăn như miền núi, nông thôn, hải đảo.
 •  
 • Ví dụ 7: Humanitarian employment will help you feel happy and happy
 • Dịch nghĩa: Việc làm nhân đạo sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ
 •  
 • Ví dụ 8: A humanitarian organ donation is a meaningful act of the deceased for the living
 • Dịch nghĩa: Hiến tạng nhân đạo là một hành động ý nghĩa của người đã khuất dành cho người còn sống

 

Trên đây là bài viết của chúng tôi. Chúc bạn nhận được nhiều từ vựng tiếng Anh bổ ích.