Cấu trúc câu so sánh nhất trong tiếng anh

Một dạng so sánh thường gặp khi bạn học tiếng anh đó là so sánh nhất. So sánh nhất trong tiếng anh có các cấu trúc và cách dùng không quá khó. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các cấu trúc câu so sánh nhất giúp bạn luôn sử dụng đúng nó.

1. Cấu trúc câu so sánh nhất trong tiếng anh

1.1.So sánh nhất  đối với tính từ ngắn và trạng từ ngắn

Cấu trúc:  S + V + the + S-adj-est/ S-adv-est

Ex: It is the darkest time in my life (Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời tôi.)

He runs the fastest in my class  (Anh ấy chạy nhanh nhất lớp tôi.)

1.2. so sánh nhất trong tiếng anh đối với tính từ dài và trạng từ dài

Ở dạng so sánh hơn nhất, có 3 sự vật trở lên được so sánh với nhau, một trong chúng nổi trội hơn  hoặc kém hơn so với các cái còn lại ta sử dụng cấu trúc sau:

Cấu trúc : S + V + the + most + L-adj/ L-adv

Ex:

She is the most beautiful girl I’ve ever met (Cô ấy là cô gái xinh nhất mà tôi từng gặp)

He drives the most carelessly among us (Anh ấy ấy lái xe ẩu nhất trong số chúng tôi)

Winter is the coldest season in year (Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm)

John is the tallest of the three brothers (John là người cao nhất trong 3 anh em.)

These shoes are the most expensive of all (Những chiếc giày đó là đắt nhất trong tất cả)

She is the most beautiful I have ever met (Cô ấy là cô gái đẹp nhất tôi từng gặp)

so sanh nhat trong tieng anh

(So sánh nhất với tính từ ngắn, dài)

Note: Một số điều bạn cần lưu ý khi sử dụng công thức so sánh nhất trong tiếng anh và so sánh hơn trong tiếng anh :

- Một số tính từ có 2 âm tiết nhưng có tận cùng là các chữ sau “y, le, ow, er” khi sử dụng ở so sánh nhất hay so sánh hơn nó được áp dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

                     Tính từ           So sánh hơn              So sánh hơn nhất

                        Happy           happier                        the happiest

                        Simple           simpler                       the simplest

                        Narrow          narrower                    the narrowest

                       Clever            cleverer                      the cleverest

Ex :   

- Now they are happier than they were before (Bây giờ họ hạnh phúc hơn trước kia.)

Ta thấy từ “happy” tuy là một tính từ có 2 âm tiết nhưng khi sử dụng so sánh hơn ta phải sử dụng cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn.

- Một số tính từ và trạng từ khác được biến đổi đặc biệt khi sử dụng so sánh nhất trong tiếng anh và so sánh hơn :

      Tính từ/Trạng từ           So sánh hơn                          So sánh hơn nhất

            Good/well                   better                                  the best

            Bad/ badly                  worse                                  the worst

            Much/ many               more                                    the most

            a little/ little                less                                      the least

            far                             farther/ further                     the farthest/ furthest

so sanh nhat trong tieng anh

 (So sánh nhất trong tiếng anh)

Lưu ý khác của so sánh nhất trong tiếng anh:

– Sau thành ngữ “one of the + superlative“ thì danh từ phía sau phải để ở dạng số nhiều và động từ thì chia ở ngôi số ít

Ex:

One of the greatest football players in the world is Ronando (Một trong những cầu thủ bóng đá tuyệt vời nhất trên thế giới là Ronando)

China is one of the largest countries in the world. (Trung Quốc là một trong những quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới)

- Dưới đây là các phó từ  không được đi kèm bởi đuôi “-er” hay “-est”

Các từ này khi được dùng trong câu so sánh chúng đi cùng “more” hoặc “less“ đối với dạng so sánh hơn và đi cùng với“most“ hoặc “least“ ở dạng so sánh nhất trong tiếng anh

Dạng nguyên

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

 

more carefully

the most carefully

carefully

less carefully

the least carefully

cautiously

more cautiously

the most cautiously

 

less cautiously

the least cautiously

Ex : 

I drove more carefully than my sister (Tôi lái xe cẩn thận hơn chị tôi)

Peter dances more skillfully than his partner (Peter nhảy điêu luyện hơn đối tác của anh ta)

so sanh nhat trong tieng anh

(Bài tập về so sánh nhất)

2. Bài tập về câu so sánh nhất trong tiếng anh

Bài 1: Hoàn thành các câu. Sử dụng (-est or most ...) + apreposition (of or in)

1. It's a very good room. It is the best room in the hotel

2. It's a very cheap restaurant. It's ..... the town

3. It was a very happy day. It was ..... my life

4. She's a very intelligent student. She ..... the class

5. It's a very valuable painting . It ..... the gallery

6. Spring is a very busy time for me. It ..... the year

7. It's a very good room. It is one of the best room in the hotel

8. He's a very rich man. He' s one ..... Britian

9. It's a very big castle. It ..... the team

10. She's a good player. She ..... the team

11. It was a very bad experience. It ..... my life

12. He's a very dangerous criminal. He ..... the country

Bài 2: Hoàn thành các câu. Sử dụng so sánh nhất trong tiếng anh hoặc so sánh hơn

1. We stayed at the .... hotel in the town (cheap)

2. Our hotel was .... than all the others in the town (cheap)

3. The United States is very large, but Canada is .... . (large)

4. What's .... country in the world? (small)

5. I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit .... today (good)

6. It was an awful day. It was .... day of my life (bad)

7. What is .... sport in your country? (popular)

8. Evereet is .... mount ain in the world. It is .... than any other

mountain. (high)

9. We had a great holiday. It was one of .... holiday we've ever had

(enjoyable)

10. I prefer this chair to the other one. It's .... . (comfortable)

11. What's .... way of getting from here to the station? (quick)

12. Kevin and Sue have got three daughters .... is 14 years old (old)

 

Tuyền Trần
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !