Cách viết bài báo khoa học bằng tiếng anh

Bài báo khoa học bằng tiếng anh là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học có tổ chức và logic, rất quan trọng và được mọi người rất đánh giá. Bài học tiếng anh này sẽ cung cấp các tiến trình và kỹ thuật cơ bản để thực hiện một bài báo về kết quả nghiên cứu. Hy vọng rằng các nội dung của bài viết có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng trong việc viết một bài báo khoa học.

1. Các phần của một bài báo khoa học bằng tiếng anh

Một bài báo khoa học bằng tiếng anh mẫu bao gồm các thành phần như sau, được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong bài báo:

- Tựa đề (Title): Đây là tên của bài báo khoa học, cần ngắn gọn và phù hợp để chú dẫn (indexing)

- Tác giả (Authors) : Liệt kê tên những người thực hiện nghiên cứu và viết bài báo khoa học.

- Địa chỉ thư tín (Postal address) : Phần địa chỉ đầy đủ của tác giả để người đọc có thể liên hệ được khi cần

- Tóm lược (Abstract) : Mô tả một cách vắn tắt vấn đề và kết quả đạt được

- Giới thiệu (Introduction) : Cho biết vấn đề nghiên cứu là vấn đề gì và giới thiệu các thông số, dữ kiện nghiên cứu

- Vật liệu và phương pháp (Materials and methods) sử dụng trong bài báo khoa học bằng tiếng anh : Bạn đã nghiên cứu vấn đề như thế nào và phải trình bày như thế nào để người đọc có khả năng thực hiện lại nghiên cứu của bạn.

- Kết quả (Results): Bạn đã tìm được kết quả gì từ việc nghiên cứu và trình bày số liệu đó

- Thảo luận (Discussion) : Các kết quả tìm được có ý nghĩa thực tiễn gì ? thảo luận và giải thích kết quả đó

- Cảm ơn (Ackowledgements): Cảm tạ những người tài trợ kinh phí nghiên cứu hay những người quan trọng đã giúp bạn thực hiện nghiên cứu (có thể nêu tên cụ thể).

- Tài liệu tham khảo (References) : Liệt kê những tác giả, năm xuất bản và tên tài liệu… mà bạn đã sử dụng tham khảo để phát biểu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh của bạn.

bao cao khoa hoc bang tieng anh

(Các phần của một bài báo khoa học)

2. Hướng dẫn chi tiết cho các phần của một bài báo khoa học bằng tiếng anh

2.1 Tên đề tài (Title)

Tên đề tài là phần được chú ý nhiều nhất. Một tên đề tài tốt cần:

- Chứa ít từ ngữ nếu có thể được. Nhiều tạp chí yêu cầu tối đa 25 từ.

- Tên đề tài phản ánh chính xác về nội dung bài viết và dễ hiểu

- Hạn chế sử dụng động từ (verb).

- Bao gồm các từ khóa (keywords) quan trọng

- Tuân theo kiểu định dạng bài báo của nơi bạn định xuất bản

2.2 Tác giả trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Authors)

- Tên tác giả cần phải  ghi đầy đủ, không sử dụng tên viết tắt

- Chỉ ghi tên người thật sự là tác giả đã tham gia viết bài

- Ghi tên tác giả theo thứ tự đóng góp quan trọng trong bài báo

- Ghi địa chỉ liên hệ của tác giả theo định dạng của nhà xuất bản

- Tên của tác giả chính ghi đầu tiếp theo là tên tác giả theo mức độ đóng góp cho nghiên cứu.

2.3  Phần tóm tắt trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Abstract)

Phần tóm tắt cần được viết theo kiểu khẳng định hơn là kiểu mô tả, tuân theo một số yêu cầu như sau :

- Ngắn gọn, xúc tích khoảng 200-250 từ tiếng Anh

- Tóm tắt mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp sử dụng, các kết quả chính của nghiên cứu

- Không sử dụng các chữ viết tắt trừ khi chúng là những thuật ngữ tiêu chuẩn chuyên ngành

- Không ghi tên tác giả và tài liệu tham khảo ở phần này

- Không ghi bất kỳ thông tin hoặc kết luận nào khác

- Phải ghi các kết quả tìm được một cách rõ ràng, mạch lạc

- Từ khóa (keywords) : Các từ khóa được liệt kê độc lập phần dưới tóm tắt, khoảng từ 3-5 từ khóa

bao cao khoa hoc bang tieng anh

(Viết phần giới thiệu)

2.4.  Phần giới thiệu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Introduction)

Những điều cần nắm vừng khi viết phần giới thiệu :

- Trình bày các phạm vi và tính chất của các vấn đề đã được nghiên cứu

- Liên hệ đến các nghiên cứu trước đây, có thể sơ lược ngắn gọn nhưng phải có liên quan đến vấn đề nghiên cứu

- Giải thích các mục tiêu và các phương pháp đã nghiên cứu

- Định nghĩa các thuật ngữ chuyên biệt hoặc chữ viết tắt đã sử dụng trong bài báo

- Trình bày logic và rõ ràng về giả thiết hoặc nguyên lý nghiên cứu

- Không nên viết quá hai trang giấy A4

 2.5  Vật liệu và phương pháp nghiên cứu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Materials and Methods)

Các nội dung gồm có trong phần này :

- Thời gian và địa điểm thực hiện nghiên cứu của bạn

- Mô tả đầy đủ, chi tiết cách bố trí thí nghiệm

- Mô tả chính xác các đối tượng đã được sử dụng trong hoạt động nghiên cứu

- Nêu chi tiết kỹ thuật, nguồn gốc, khối lượng và phương pháp chuẩn bị các vật liệu đã được sử dụng

- Trong bài báo không được trình bày mơ hồ về tên, chữ viết tắt

- Khối lượng sử dụng trong nghiên cứu phải ghi theo đơn vị tiêu chuẩn

- Mỗi bước thí nghiệm phải được trình bày rõ kể cả số lần lập lại

2.6  Kết quả nghiên cứu trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Results)

Đây là phần cốt lõi của bài báo khoa học :

- Phát biểu đơn giản và rõ ràng nhất có thể

- Trình bày báo cáo số liệu trung bình cùng với sai số chuẩn hoặc độ lệch chuẩn

- Khi đã trình bày số liệu trong dạng bảng hoặc hình, không trình bày lặp lại số liệu trong phần viết

- Có thể trình bày số liệu khác có ảnh hưởng đến việc giải thích kết quả

- Đánh số và ghi tên tất cả bảng và hình theo thứ tự

- Các việc cần tránh trong mục này : lặp đi lặp lại số liệu, số liệu không có ý nghĩa thống kê, các bảng và hình không cần thiết hay các từ ngữ không cần thiết

bao cao khoa hoc bang tieng anh

(Viết phần thảo luận)

2.7 . Phần thảo luận trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Discussion)

Đây là phần khó nhất của bài báo mà bạn cần chú ý :

- Không lặp lại những gì đã đề cập trong mục lược khảo tài liệu

- Liên hệ các kết quả với các câu hỏi đã được đặt ra trong phần giới thiệu bài báo

- Cho thấy phần kết quả và giải thích phù hợp với nhau như thế nào

- Chỉ ra được ý nghĩa của kết quả nghiên cứu

2.8  Kết luận và đề nghị (Conclusions and recommendation)

- Chọn các luận cứ rõ ràng cho từng kết luận

- Đề xuất các nghiên cứu trong tương lai

2.9.  Phần cảm tạ trong bài báo khoa học bằng tiếng anh (Acknowledgements)

Trong phần nầy bạn có thể ghi lời cám ơn tới các cơ quan hoặc cá nhân đã giúp bạn trong việc thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu, cũng có thể là người cho các lời khuyên khi thực hiện thí nghiệm, người giúp bạn đọc và góp ý cho bài báo.

2.10 Tài liệu tham khảo (References)

Đây là phần cuối của bài báo khóa học bằng tiếng anh, bạn hãy liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo mà bạn đã trích dẫn các nội dung của chúng trong bài viết.


Tuyền Trần
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !