Cấu trúc và cách dùng Would Rather trong Tiếng Anh

Trong giao tiếp Tiếng Anh, người ta có thể dùng cấu trúc câu với từ Would Rather khi muốn diễn đạt sự thích cái gì đó hơn cái khác, muốn làm gì đó hơn hoặc biểu thị sự ưa thích/ sự ưu tiên làm việc gì đó hơn của người nói. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng và khả năng ứng dụng và ý nghĩa của từ này trong từng trường hợp khác nhau.

1. Cấu trúc và cách dùng Would Rather trong câu có một chủ ngữ.

Trong câu có một chủ ngữ, Would Rather có thể được sử dụng dưới dạng từ rút gọn là “ ’d rather ”,  theo ngay sau nó là một động từ Tiếng Anh ở thể nguyên mẫu không “to”.

 

Cấu trúc và cách dùng Would Rather trong Tiếng Anh

(Cấu trúc và cách dùng would rather với động từ nguyên mẫu)

 

Ở thì Hiện tại, tương lai, ta sử dụng các cấu trúc câu sau đây:

■ Thể Khẳng định: Subject + would rather ('d rather) + V (Bare_infinitive) + …

■ Thể Phủ định:     Subject + would rather ('d rather) + not + V (Bare_infinitive) + …

■ Thể Nghi vấn:     Would + Subject + rather + V (Bare_infinitive) + …?

 

Ví dụ:

  • • I would rather stay at home than go out tonight.
  • • I'd rather not answer that question.
  • • Would they rather do homework tomorrow morning?

Ở thì Quá khứ, việc trong quá khứ là đã xảy ra rồi do đó chúng ta nếu có muốn thay đổi thì cũng chỉ là "giả định", chỉ là thể hiện ước muốn chứ không thể hiện thực hóa được. Trong Tiếng Anh để diễn ta một điều không thể thành hiện thực, ta sẽ làm động tác lùi thì. Chúng ta đang xét ở quá khứ nên bình thường động từ đang ở cột 2 (V2/ed); do đây là mong muốn không thể xảy ra trong quá khứ nên ta sẽ lùi một thì tức là động từ V2/ed phải được lùi về V3/ed; phía trước có "Would" nên ta chọn "have" để làm trợ động từ.

Subject + would rather + Have + V (Past participle).

  • Ví dụ: She would rather have spent the money on a holiday.

Would rather còn có thể được sử dụng với “THAN” khi muốn tạo sự chọn lựa ưu tiên hơn trong hai hành động riêng biệt; hoặc sử dụng với “OR” khi muốn yêu cầu người khác đưa ra sự lựa chọn.

Subject + would rather + Do something + THAN + (Do) something …

Would + Subject + rather + Do something + OR + (Do) something …?

Ví dụ:

  • • Would you rather eat dinner out than cook dinner tonight?
  • • She would rather play tennis than go horseback riding.
  • • Would you rather eat here or go out?

2. Cấu trúc và cách dùng Would Rather trong câu có hai chủ ngữ khác nhau.

Khi dùng Would Rather để thể hiện mong muốn của mình trái với thực tế ở hiện tại. Do người nói không thể chắc chắn được chúng có thể xảy ra hay không nên ta xem như một tình huống giả định (không có thật), và lùi thì.

Subject 1 + would rather + Subject 2 + V2/ED

Ví dụ: I would rather they did something about it instead of just talking about it.

Cấu trúc và cách dùng Would Rather trong Tiếng Anh

(Cấu trúc và cách dùng would rather trong câu có hai chủ ngữ.)

 

Khi dùng trong câu giả định trái với thực tế trong quá khứ. Động từ quá khứ bình thường đang ở cột thứ 2 ta sẽ chuyển sang cột thứ 3 và thêm trợ động từ "had".

Subject 1 + would rather + Subject 2 + Had + V (Past participle).

  • Ví dụ: I would rather you hadn’t called me last night.

Khi dùng trong câu cầu khiến, đề nghị một cách lịch sự không mang tính chất ép buộc, không tùy thuộc vào người nghe thì ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Subject 1 + would rather + (That) + Subject 2 + V (Bare_infinitive).

  • Ví dụ: I would rather that you call me tomorrow.

Ngữ pháp nói ngày nay đặc biệt là ngữ pháp Mỹ cho phép bỏ that trong cấu trúc này mà vẫn giữ nguyên hình thức giả định.

Trên đây là bài viết vềc ấu trúc would rather. Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh nhé!

 

Phúc Nguyễn

 
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !