"Oẳn Tù Tì" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Từ vựng thể hiện một trong những kỹ năng quan trọng nhất cần thiết cho việc dạy và học ngoại ngữ. Nó là cơ sở để phát triển tất cả các kỹ năng khác: đọc hiểu, nghe hiểu, nói, viết, chính tả và phát âm. Từ vựng là công cụ chính để học sinh cố gắng sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả. Đó là một quá trình học tập chủ yếu dựa vào trí nhớ. Bài học hôm nay chúng ta hãy thử sức với từ vựng “Oẳn tù tì” trong tiếng Anh nhé!


 

oẳn tù tì tiếng anh là gì

Hình ảnh minh hoạ Oẳn tù tì

 

1. Oẳn tù tì trong tiếng anh là gì

 

Oẳn tù tì trong tiếng anh người ta gọi là Rock-paper-scissors.

 

Đây là tên trò chơi được cấu tạo từ ba thành phần chính là 

 

Rock, phiên âm là /rɑːk/ ; 

 

Paper, phiên âm là /ˈpeɪpər/; 

 

Và Scissors, phiên âm là /ˈsɪzərz/


 

2. Một vài ví dụ minh hoạ

 

 • Rock paper scissors is among the earliest games you play as a youngster. Although it may appear to be a meaningless game designed to resolve minor disagreements, this activity has been one of the most effective programs in probability.
 • Oẳn tù tì là một trong những trò chơi sớm nhất mà bạn chơi khi còn nhỏ. Mặc dù nó có vẻ là một trò chơi vô nghĩa được thiết kế để giải quyết những bất đồng nhỏ, nhưng hoạt động này đã là một trong những chương trình hiệu quả về xác suất.
 •  
 • Rock-paper-scissors is a two-person hand game where each player creates one of three fundamental principles with an outstretched hand at the same time.
 • Oẳn tù tì là một trò chơi tay hai người, trong đó mỗi người chơi tạo ra một trong ba nguyên tắc cơ bản với bàn tay chìa ra cùng một lúc.
 •  
 • To resolve a disagreement or make an impartial group choice, rock paper scissors is frequently employed as a fair selecting technique between two individuals, comparable to coins flipping, drawing straws, or tossing dice.
 • Để giải quyết bất đồng hoặc đưa ra lựa chọn theo nhóm khách quan, oẳn tù tì thường được sử dụng như một kỹ thuật lựa chọn công bằng giữa hai cá nhân, có thể so sánh với việc tung đồng xu, rút ống hút hoặc tung xúc xắc.
 •  
 • The essential principles of adaptive artificial intelligence are shown in these rock-paper-scissors activities. The program, like Afiniti, learns to recognize patterns in a particular action by analyzing their decision-making processes in order to anticipate future conduct.
 • Các nguyên tắc thiết yếu của trí tuệ nhân tạo thích ứng được thể hiện trong hoạt động oẳn tù tì này. Chương trình, giống như Affinity, học cách nhận ra các mẫu trong một hành động cụ thể bằng cách phân tích quá trình ra quyết định của họ để dự đoán hành vi trong tương lai.
 •  
 • Rock, Paper, Scissors is a straightforward game that everybody can accomplish. The heavier, taller, or more skilled competitor has no additional benefit.
 • Oẳn tù tì là một trò chơi đơn giản mà mọi người đều có thể hoàn thành. Đối thủ cạnh tranh nặng hơn, cao hơn hoặc có kỹ năng tốt hơn không có lợi ích bổ sung.
 •  
 • Rock, Paper, Scissors is a game being played all over the globe and is frequently utilised to make decisions. It is also practiced for sport in some situations.
 • Oẳn tù tì là một trò chơi đang được chơi trên toàn cầu và thường được sử dụng để đưa ra quyết định. Nó cũng được thực hành cho thể thao trong một số tình huống.
 •  
 • Opposing participants must use one hand to make one of three forms at a certain moment, according to the principles of rock-paper-scissors. The game is won by the one who plays the most powerful "item."
 • Những người tham gia đối kháng phải sử dụng một tay để thực hiện một trong ba hình thức tại một thời điểm nhất định, theo nguyên tắc oẳn tù tì. Trò chơi sẽ được chiến thắng bởi người chơi "vật phẩm" mạnh nhất.
 •  
 • Even when there's no stake in the activity, you could still amuse yourself by playing Rock, Paper, Scissors. Keep track of yourself and your opponent's victories and losses, and continue playing till one of you achieves a certain amount.
 • Ngay cả khi không có tiền trong hoạt động, bạn vẫn có thể giải trí bằng cách chơi Rock, Paper, Scissors. Theo dõi chiến thắng và thua lỗ của bản thân và đối thủ, và tiếp tục chơi cho đến khi một trong hai người đạt được một số tiền nhất định.
 •  
 • The majority think rock-paper-scissors is a matter of opportunity.  However, research shows that it isn't simply about "chance," since most individuals make unconscious decisions. You can detect your competitors' tendencies and behaviors if you pay close attention.
 • Đa số cho rằng oẳn tù tì là một vấn đề cơ hội. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng nó không chỉ đơn giản là về "cơ hội", vì hầu hết các cá nhân đều đưa ra quyết định vô thức. Bạn có thể phát hiện xu hướng và hành vi của đối thủ cạnh tranh nếu bạn chú ý.

 

oẳn tù tì tiếng anh là gì

Hình ảnh minh hoạ cho Oẳn tù tì

 

3. Từ vựng liên quan đến Oẳn tù tì

 

Từ vựng

Ý nghĩa

HAND STACKING GAMES

TRÒ CHƠI XẾP TAY

 

(Đơn giản chỉ cần lần lượt xếp một bàn tay lên trên tay của người kia ngày càng cao. Tay của ai ở dưới cùng của ngăn xếp sẽ đi tiếp theo. Tiếp tục xếp chồng tay cho đến khi bạn không còn có thể đạt đến đỉnh.)

HIGH FIVE GAMES

TRÒ CHƠI NĂM CAO

 

(Một người giơ một hoặc cả hai tay ở các vị trí khác nhau và khuyến khích người kia đưa cho họ điểm cao năm (hoặc điểm cao mười). Các vị trí có thể có bao gồm 5 cao, 5 thấp, 10 cao, 10 thấp, một tay cao và một tay thấp, hai tay cách xa nhau, đan chéo hàng chục cao hoặc đan chéo hàng chục thấp.)


 

oẳn tù tì tiếng anh là gì

Hình ảnh minh hoạ cho Oẳn tù tì

 

Để học từ vựng dễ dàng hơn, điều quan trọng là bạn phải biết tầm quan trọng của việc học từ vựng. Hiểu được tầm quan trọng và cách học chúng có thể giúp bạn học ngôn ngữ nhanh hơn nhiều. Qua bài học này hi vọng rằng các bạn đã bỏ túi cho mình nhiều điều thú vị về việc học từ vựng cũng như kiến thức về từ vựng “Oẳn tù tì” nhé.