“Kế toán trưởng” trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ

KẾ TOÁN TRƯỞNG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Chief accountant (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Kế toán trưởng

Nghĩa tiếng Anh: Chief accountant

“Kế toán trưởng” trong tiếng Anh: Định nghĩa, Ví dụ

(Chief accountant – Kế toán trưởng trong tiếng Anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA:

Accountant general.

VÍ DỤ:

- Chief Accountant is a professional title for a highly qualified accounting professional who has a good ethical qualification and has the capacity to organize accounting work within the scope of his duties. The chief accountant is not only responsible for directing accounting work but also in the field of business management, so the functions, duties and powers of the chief accountant are clearly defined in the Accounting Law.

Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp dành cho chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chức đạo đức tết và có năng lực tổ chức công tác kế toán trong phạm vi đảm nhiệm. Kế toán trưởng có vị trí quan trọng không chỉ trong chỉ đạo công tác kế toán mà còn trong cả lĩnh vực quản lý kinh doanh, vì thế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về kế toán trưởng được quy định rõ trong Luật Kế toán.

 

- Chief accountants of state agencies, non-business units, state budget-funded organizations or non-business units or organizations, which are not funded with the State budget and State enterprises; The above tasks and tasks also have the task of assisting the legal representative of the accounting unit to supervise the finance at the accounting unit.

Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, hoặc đơn vị sự nghiệp, tồ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, ngoài nhiệm vụ quy định nêu trên còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

 

- When an accounting dept. appoints a person in charge of accounting to replace the chief accountant, the person in charge of accounting must have the following qualifications: Having professional ethics, being honest, incorruptible and having sense of law observance; Having professional qualifications in accounting and must perform the tasks, responsibilities and powers prescribed for chief accountants.

Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán và phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng.

 

- Certificate of Chief Accountant is a necessary and sufficient condition for appointing Chief Accountant. Therefore, in order to improve professional skills for staffs doing "accounting" work in Thanh Hoa province, Vision Tax Training Center cooperated with the Academy of Finance to open class 28th Chief Accountant in Thanh Hoa.

Chứng chỉ kế toán trưởng là một điều kiện cần và đủ để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng. Vì vậy nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác "kế toán” trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Đào tạo kế toán thuế Vision phối hợp với trường Học viện tài chính mở lớp bồi dưỡng kế toán trưởng khóa 28 tại Thanh Hóa.

 

- The Investigation Security Agency of the Ministry of Public Security has just issued a decision to prosecute the accused, detain arrest and search for Mr. Le Dinh Mau, Chief Accountant and Head of the Accounting and Auditing Department of Vietnam Oil and Gas Group (PVN)

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Đình Mậu, Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Kế toán và Kiểm toán Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

 

- A lot of companys, many accounting staff confused in appointing a chief accountant without a certificate. Do you need a chief accountant? Is there no certificate of appointment for the school accountant? We would like to share with you to be appointed chief accountant without a certificate?

Rất nhiều doanh nghiệp, nhiều kế toán lúng túng trong việc bổ nhiệm kế toán trưởng khi không có chứng chỉ. Vậy doanh nghiệp có cần kế toán trưởng không? Không có chứng chỉ có được bổ nhiệm kế toán trường không? chúng tôi xin chia sẻ với các bạn có được bổ nhiệm kế toán trưởng khi không có chứng chỉ không?

 

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.