150 từ vựng tiếng Anh phổ biến

     Bao nhiêu từ vựng thì đủ cho bạn sử dụng được tiếng Anh? Với lượng từ vựng tiếng Anh ở mức 400-500 từ sẽ không biến các bạn thành đọc thông viết thạo hay nói tiếng Anh như Tây được, nhưng sẽ đủ để đi tìm đường hay mua đồ ăn, đáp ứng 90% như cầu cơ bản nhất của giao tiếp. Trước mắt chúng ta hãy cùng học 150 từ vựng tiếng Anh phổ biến nhất nhé.

1. 150 từ vựng tiếng Anh phổ biến – 50 Danh từ

150 từ vựng tiếng Anh phổ biến

Danh từ trong tiếng Anh

STT    Từ tiếng Anh     Nghĩa tiếng Việt       STT  Từ tiếng Anh       Nghĩa tiếng Việt

1          people                  Người                          2          history                  Lịch sử

3          way                       Đường                        4          art                          Nghệ thuật

5          world                    Thế giới                       6          information          Thông tin

7          map                      Bản đồ                         8          two                        Hai

9          family                   Gia đình                      10        government         Chính phủ

11        health                   Sức khỏe                    12        system                  Hệ thống

13        computer             Máy tính                      14        meat                     Thịt

15        year                      Năm                             16        thanks                  Lời cảm ơn

17        music                   Âm nhạc                     18        person                  Người

19        reading                Cách đọc                     20        method                 Phương pháp

21        data                      Dữ liệu                        22        food                      Thức ăn

23        understanding    Hiểu biết                      24        theory                   Lý thuyết

25        law                        Pháp luật                    26        bird                       Chim

27        literature              Văn chương               28        problem                Vấn đề

29        software               Phần mềm                  30        control                  Kiểm soát

31        knowledge          Kiến thức                    32        power                   Quyền lực

33        ability                    Khả năng                    34        economics           Kinh tế học

35        love                       Tình Yêu                     36        internet                Internet

37        television             Tivi                               38        science                Khoa học

39        library                   Thư viện                     40        nature                  Bản chất

41        fact                        Việc                              42        product                 Sản phẩm

43        idea                      Ý kiến                          44        temperature         Nhiệt độ

45        investment          Đầu tư                         46        area                      Khu vực

47        society                  Xã hội                          48        activity                  Hoạt động

49        story                      Câu chuyện               50        industry                Ngành công nghiệp

2. 150 từ vựng tiếng Anh phổ biến – 50 Động từ

STT    Từ tiếng Anh     Nghĩa tiếng Việt       STT  Từ tiếng Anh       Nghĩa tiếng Việt

1          be                          được                               2       have                       có

3          do                          làm                                  4       say                         nói

5          go                          đi                                     6       get                          được

7          make                    làm                                  8       know                      biết

9          think                     nghĩ                                10     take                        lấy

11        see                        thấy                                 12     come                      đến

13        want                     muốn                              14     use                         dùng

15        find                       tìm thấy                          16     give                        cho

17        tell                         nói                                   18     work                       công việc

19        call                        cuộc gọi                          20     try                           thử

21        ask                        hỏi                                   22     need                      nhu cầu

23        feel                       cảm                                 24     become                 trở thành

25        leave                    rời khỏi                           26     put                          đặt

27        mean                    nghĩa là                          28     keep                       giữ

29        let                          để cho                            30     begin                     bắt đầu

31        seem                    hình như                        32     help                        giúp

33        show                    buổi diễn                        34     hear                       nghe

35        play                       chơi                                36     run                         chạy

37        move                    di chuyển                       38     live                         sống

39        believe                 tin tưởng                        40     bring                      đem lại

41        happen                xảy ra                              42     write                       viết

43        sit                          ngồi                                 44     stand                      đứng

45        lose                       mất                                  46     pay                         trả

47        meet                     gặp                                  48     include                  bao gồm

49        continue              tiếp tục                            50     set                          bộ

150 từ vựng tiếng Anh phổ biến

Động từ trong tiếng Anh

3. 150 từ vựng tiếng Anh phổ biến – 50 Tính từ

STT    Từ tiếng Anh     Nghĩa tiếng Việt       STT  Từ tiếng Anh       Nghĩa tiếng Việt

1          different                 khác nhau                    2       used                     được sử dụng

3          important               quan trọng                    4       every       &
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !