Tham khảo các dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 (kèm đáp án)

Học tập tiếng Anh cần sự chăm chỉ và luyện tập hằng ngày từ giao tiếp đến bài tập mới có được kết quả tốt. Ở mỗi giai đoạn học khác nhau phù hợp với từng lứa tuổi và năng lực có chuỗi các bài tập bổ trợ rất bổ ích. Trong bài viết này, mời bạn cùng tham khảo các dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 (kèm đáp án) mà studytienganh biên soạn sau đây.

 

1. Các bài tập tiếng Anh lớp 6 về thì

Bài tập tiếng Anh lớp 6 về thì khá đơn giản với các thì cơ bản: hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và tương lai gần. Đây là ba thì có cấu trúc và cách dùng không phức tạp như các thì khác. Các bạn chỉ cần nắm chắc cấu trúc ngữ pháp là hoàn toàn có thể giải quyết được dạng bài tập này.

 

Bài 1. Chia động từ ở thì hiện tại đơn/ hiện tại tiếp diễn.

 

1. Where …….you (live).............? I (live)..................in Ha Noi town.

2. What he (do) ……………ow? 

   He (water).........................  flowers in the garden.

3. What ........................... she (do) ...........................? She (be) ...........................a doctor.

4. Where  ...........................you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ...........................volleyball and my brother (play) .................soccer.

6. it is 10.00; my family (watch) ...........................TV.

7. In the summer, I usually (go) ...........................to the park with my friends, and in the spring, we (have) ...........................Lunar New Year; I (be) ........................... happy because I always (visit) .........................my grandparents.

8. .........................your mother (go).........................to work by bus?

9. How .........................your sister (go).........................to school?

10. What time .........................hey (get up).........................?

11. What.........................hey (do).........................in the winter?

12. Today, we (have).........................math class.

13. Her favorite subject (be).....................English.

14. Now, my brother (like)..................... eating an orange.

15. Look! A man (call).................... you.

16. Keep silent ! I (listen ) ....................  to the radio.

17..................... you (play)....................badminton now?

18. Every day, my mother (get up)....................at 6.00 a.m.

19. Every morning, I (watch).................tv at 11.00.

20. Every day, I (go)................. to school by bike.

 

bài tập tiếng anh lớp 6

Luyện tập đầu tiên với các bài tập cơ bản

 

Bài 2: Chia động từ theo thì của câu

 

1. He ………… at home all weekend. (stay)

 

2. Dallas ………… to the cinema last week. (go)

 

3. My girl friends ………… a great time in Da Nang last month. (have)

 

4. My vacation in Hai Phong ………… wonderful. (be)

 

5. Last summer I ………… Phu Quoc beach. (visit)

 

6. She (buy) …………a new pen next week.

 

7. They (be) …………Paris next week.

 

8. Are you (fly)………… to England this month?

 

9. I (get) ………… married this month.

 

10. They (take) ………… a trip to Ninh Binh city this month.

 

2. Các bài tập câu so sánh

Trong các dạng bài tập tiếng Anh lớp 6 không thể không nhắc đến câu so sánh gồm: so sánh hơn, so sánh nhất và so sánh ngang bằng. Làm ngay bài tập sau đây để xem bạn đã nắm vững kiến thức chưa nhé!

 

Chọn đáp án chính xác điền vào chỗ trống

 

1. She is ……. singer I’ve ever met.

A. worse                      B. bad                 C. the worst                         D. badly

 

2. Emma is ……. responsible as Tom.

A. more                       B. the most           C. much                               D. as

 

3. she is ……. student in her class.

A. most hard-working                  B. more hard-working

B. the most hard-working            D. as hard-working

 

4. She runs …… in his class.

A. the slowest                                B. the most slow             

C. the slowly                                 D. the most slowly

 

5. My car is ……. hers.

A. cheap than                              B. cheaper than           

  C. more cheap than                        D. cheaper

 

 

bài tập tiếng anh lớp 6

Bài tập tiếng Anh về câu so sánh

 

3. Bài tập dạng câu hỏi có từ để hỏi

 

Đặt câu hỏi cho từ được gạch chân.

 

1. They listen to music.

………………………………………………………………………

2. Jack goes to his friend’s house in the evening.

………………………………………………………………………

3. My father goes to work by bus.

………………………………………………………………………

4. Her brother has breakfast at 7   o’clock every morning.

………………………………………………………………………

5. My mother works in a hospital.

………………………………………………………………………

6. Lida has three pencils.

……………………………………………………………………

7. My mother’s picture is on the wall.

……………………………………………………………………

8. It is ten past eleven.

……………………………………………………………………

9. She is in class 6A.

……………………………………………………………………

 

bài tập tiếng anh lớp 6

Làm bài tập tiếng Anh online vừa nhanh vừa tiết kiệm

 

4. Đáp án chính xác

 

  • Bài tập về thì

 

Bài 1:

1. Do, live, live.

2. What is he doing now? He is watering flowers in the garden.

3. What does she do? She is a teacher.

4. Where are you from?

5. are playing, is playing.

6. is watching.

7. go, have, am, visit.

8. Does your father go to work by bus?

9. How does your sister go to school?

10. What time do they get up?

11. What do they do in the winter?

12. have

13. is

14. likes (* Tuy là trong câu có “now” nhưng ta không được chia động từ “ like” thành dạng V-ing, phải dùng thì hiện tại đơn trong trường hợp này).

15. is calling.

16. am listening

17. Are you playing badminton now?

18. gets up

19. watch

20. go

 

Bài 2:

1. Stayed

2. Wend

3. Had

4. Was

5. Visited

6. Is going to buy 

7. Are going to 

8. Are going to fly

9. Is going to get

10. Are going to take 

 

  • Bài tập câu so sánh

1.C              2.D                 3.C                   4.D             5.B 

 

  • Bài tập về từ để hỏi

1. What do they listen to?

2. Where does Jack go in the evening?

3. How does your father go to work?

4. What time does her brother have breakfast?

5. Where does your mother work?

6. How many pencils does Linda have?

7. Where is your mother's picture?

8. What time is it?

9. Which class is she in?

 

Bạn đã hoàn thành xong các bài tập tiếng Anh lớp 6 trên bài viết này chưa? Đây là những kiến thức cơ bản nhất mà bạn phải thật thuần thục. Hy vọng rằng bạn sẽ sớm có được những kết quả tốt như kỳ vọng và mục tiêu của mình.

 




HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !