Cấu trúc câu hỏi đuôi với There

Câu hỏi đuôi với there là một chủ điểm ngữ pháp rất hay được sử dụng hàng ngày trong giao tiếp tiếng anh. Việc sử dụng thành thạo câu hỏi đuôi đi với there là một cách giúp bạn nâng cao được khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Hãy cùng studytienganh đi tìm cấu trúc câu hỏi đuôi với there ngay bạn nhé.

Cấu trúc

Cấu trúc của câu hỏi đuôi với there cũng bao gồm mệnh đề trần thuật và câu hỏi đuôi, được ngăn cách bởi dấu phẩy. Chỉ khác trong câu hỏi đuôi sẽ lấy there làm đối tượng mà câu hỏi hướng đến

 

Ví dụ: There is an apple on the table, isn’t there?

Nghĩa:

Cũng như câu hỏi đuôi thông thường, trong câu hỏi đuôi đi với there nếu mệnh đề trần thuật của câu nằm ở dạng phủ định thì câu hỏi đuôi sẽ nằm ở dạng khẳng định và ngược lại. Và cũng được trả lời dưới dạng Yes no question. 

 

câu hỏi đuôi với there

câu hỏi đuôi với there là một dạng câu hỏi đuôi thường gặp

 

Bài tập câu hỏi đuôi với there

1. There was an exciting football match on TV last night,……..?

a.  wasn’t it   b. was not there  c. wasn’t there   d. was it

2. There have been many achievements since the country carried out economic reforms,……….?

a.  don’t there   b. haven’t there  c. haven’t they   d. don’t they

3. There are no easy ways to learn a foreign language,………….?

a.  are they    b. are there         c. aren’t they            d. aren’t there

4. There used to be trees here,…………….?

a.  didn’t there        b. wasn’t there   c. did there   d. was there

5. There is an apple on the table,…….?

a.  isn’t there           b. is there           c. do there       d. will there

6. There are 35 studies in my class,…………?

a.  are there             b. don’t there      c. am not there      d. aren’t there

7.  There are 20 mangoes in the box,…….?

a.  is there               b. aren’t there     c. are there         d. shall there

8. There aren’t any workers in the company,…………..”

a.  are there             b. aren’t there               c. is there         d. were there.

9. There isn’t a snake behind the shelf,……….?

a.  is there               b. are there             c. will it                 d. don’t they

10. There aren’t any students in the classroom,……….?

a.  won’t you           b. are there                   c. is he                 d. am not I

11. There’ll be plenty for everyone,………….?

a.  Will there           b. won’t there     c. would there      d. should there

12.  There wasn’t a lot to do,……?

a.  weren’t they       b. was there        c. didn’t they      d. don’t you

13. There’s not really much point waiting,…….?

a.  aren’t they          b. are there         c. isn’t there       d. did there

14. There is a party at your home,………?    

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. is it

15. There’s something wrong with the stove,…………?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. are there

16. There have been many positive changes since our local government carried out those reforms,……..?

a.  haven’t there      b. have it            c. haven’t they      d. have there

câu hỏi đuôi với there

             Những bài tập từ cơ bản đến nâng cao về câu hỏi đuôi với there

17. There were light switches by the door,………..?

a.  Was there           b. weren't there c. don’t there      d. did there

18. There aren’t any problems,………..?

a.  am there             b. are there         c. don’t there      d. does there

19. There was nothing else I could have done about it,………….?

a.  didn’t there        b. wasn’t there   c. were there       d. would there

20. There is a bus to 1st Street every hour,………?

a.  am there             b. isn’t there       c. are there         d. aren’t there

21. There are a lot of people here,……….?

a.  aren’t there             b. wasn’t there   c. don’t there      d. have there

22. There is a man waiting for you,………..?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. is it

23. There are many problems to be solved,……….?

a.  won’t you           b. aren’t there                   c. is he                 d. am not I

24. They are going home from school,…………..?

a.  are they    b. are there         c. aren’t they            d. aren’t there

25. There's a cinema near the station,………..?

a.  am there             b. isn’t there       c. are there         d. aren’t there

26. There's nothing on TV tonight,…………?

a.  isn’t there           b. is there           c. do there       d. will there

27. There are some apples left,…………?

a.  aren’t there             b. wasn’t there   c. don’t there      d. have there

28. There is a museum in this city,………….?

a.  am there             b. isn’t there       c. are there         d. aren’t there

29.  There aren’t many people here yet,………?

a.  am there             b. are there         c. don’t there      d. does there

30. There are many flowers in the garden,……..?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. aren’t there

31.  There is nothing in the fridge,……..?

a.  isn’t there           b. is there           c. isn’t it        d. are there

32. There are many girls here,…………?

a.  aren’t there  b. are there         c. isn’t there       d. did they

Từ những định nghĩa và cấu trúc của câu hỏi đuôi với there kèm với các bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn đã dần nắm được những kiến thức cơ bản nhất. Chúng tôi rất mong bài viết này mang đến cho các bạn những kiến thức hữu ích. Studytienganh chúc bạn học tập tốt.