Cấu trúc câu hỏi đuôi với Need

“Câu hỏi đuôi ( tag question ) là ngữ pháp trọng tâm mà mỗi người học tiếng anh cần phải biết. Bên cạnh những ngữ pháp cơ bản của câu hỏi đuôi chúng ta còn cần lưu ý những trường hợp đặc biệt khác. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn bổ sung kiến thức về cấu trúc câu hỏi đuôi với need. Hãy cùng theo dõi nhé”

 

1. Cấu trúc

 

- Nếu need làm động từ thường thì sẽ mượn trợ động từ

Ví dụ: She needs to water the flowers in the morning, doesn’t she?

 

- Nếu need làm động từ khuyết thiếu thì sẽ dùng luôn need

Ví dụ: She needn’t do it,need she?

 

- Sử dụng trợ động từ giống như ở mệnh đề chính để làm phần đuôi câu hỏi.

- Nếu không có trợ động từ thì dùng do, does, did để thay thế.

- Nếu mệnh đề chính ở thể khẳng định thì phần đuôi ở thể phủ định và ngược lại.

 

Câu hỏi đuôi với need

Cấu trúc câu hỏi đuôi

 

- Thời của động từ ở đuôi phải theo thời của động từ ở mệnh đề chính.

- Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần đuôi là giống nhau.

- Đại từ ở phần đuôi luôn phải để ở dạng chủ ngữ.

- Phần đuôi nếu ở dạng phủ định thì thường được rút gọn (n’t). Nếu không rút gọn thì phải theo thứ tự: trợ động từ + S + not?

 

CHÚ Ý:

- Trong câu hỏi đuôi chúng ta luôn luôn dùng các đại từ chủ ngữ (I, he, it, they,..) để đặt câu hỏi

- Không dùng đại từ tân ngữ (me, you, him, her, them, us)

- Không dùng tên riêng (wasn’t Jack là sai)

 

2. Bài tập câu hỏi đuôi với Need

 

Bài tập 1: Điền câu hỏi đuôi thích hợp

- You need to stay longer, ________?

- I'm clever, ________?

- I'm right, ________?

- I'm in trouble, _______?

- I'm late, _______?

- Let's go, _______?

- Don't smoke, _______?

- Fiona likes Jacky Chan, ________?

- She must come to the party, _______?

- Lucy will buy the dress, ________?

- Mimi and Lily were sad yesterday, ________?

- Kate always sleeps early, ________?

- He won't be happy, _______?

- You didn't do homework yesterday, _______?

- We kept some money under the bed, ________?

- It seldom barks, ________?

- Michael and Melody often go home late, ________?

- Hugh had a red car, ________?

- The Mount Rushmore National Memorial Park is in Keystone, _______?

- The rock was a sacred Indian site once, _______?

- It has been a national memorial since 1925, _______?

- The monument doesn't show the bust of President Clinton, _______?

- George Washington was the first President of the United States, _______?

- Mr McGuinness is from Ireland, _______?

- The car isn't in the garage, _______?

- You are John, _______?

- She went to the library yesterday, _______?

Đáp án: 

don't you

doesn't she

didn't we

does it

aren't I

mustn't she

does it

wasn't he

aren't I

won't she

don't they

isn't he

aren't I

weren't they

didn't he

is it

aren't I

doesn't she

isn't it

aren't you

shall we

will he

wasn't it

didn't she

will you

did you

hasn't it

 

 

Bài tập 2: Điền đáp án đúng vào chỗ trống

1. My sister has to make this room tidy, _______hasn’t she______?

2. This poet has mentioned the Ao Dai in poems, ______hasn’t it_______?

3. Lan used to walk past the mosque on her way to primary school, _____didn’t she________?

4. Nobody wrote poems yesterday, ______did they_______?

5. There are many interesting programs tonight, ______aren’t there_______?

6. Linh didn’t feel confident in her favorite clothes, _____did she________?

7. He speaks too quickly, _____doesn’t he________?

8. Your sister works for a big foreign company in the city, ______doesn’t she_______?

9. He will arrive soon, _____won’t he________?

10. John and Mike don't like English, ______do they________?

11. Your brother isn't married, ________is he______?

12. She doesn't cook very well, ______does she________?

13. We can go to the cinema tomorrow if you want, _______cant’ we_______?

14. I'm not speaking first at the meeting, ______am I________?

15. This was an interesting exercise, ______wasn’t it________?

 

Trên đây là kiến thức cơ bản về câu hỏi đuôi với need và các bài tập liên quan. Hy vọng nó sẽ giúp bổ sung kiến thức cho bạn một cách hoàn thiện nhất về câu hỏi đuôi.