Hàng Bán Bị Trả Lại trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Trong các cuộc hội thoại hay những sách báo mang yếu tố kinh doanh, các bạn thường bắt gặp những từ mang yếu tố chuyên ngành.

Hôm nay StudyTiengAnh sẽ cùng mọi người tìm hiểu tất tần tật về hàng hóa bán bị trả lại trong tiếng Anh nhé!!!

 

(MO TA HANG BAN BI TRA LAI)

 

1. Các từ về hàng bán bị trả lại trong tiếng Anh:

 

SALES RETURN /´seilz/ /ri'tə:n/

 

Định nghĩa:

Là các sản phẩm đã được xác định tiêu thụ, nhưng lại do vi phạm về phẩm chất, chủng loại, qui cách hay kích thước nên bị người mua hoàn trả lại.

 

Loại từ: danh từ có thể đếm được

Countable noun:

 • After you finish this informations, our delivery company will convey sales return to the address which is written on it.
 • Sau khi bạn hoàn thành những thông tin này, công ty vận chuyển chúng tôi sẽ gửi hàng bán bị trả lại đến địa chỉ được ghi trên nó.
 •  
 • We only receive sales return when mistake belong to our organization so please check it carefully.
 • Chúng tôi chỉ nhận hàng bán bị trả lại khi lỗi thuộc về công ty của chúng tôi vì vậy hãy kiểm tra nó cẩn thận.

 

2. Cấu trúc và các cách sử dụng trong tiếng anh:

 

(MO TA HANG BAN BI TRA LAI)

 

[TỪ ĐƯỢC LÀM CHỦ NGỮ TRONG CÂU]

 • According to policy of government and a lot of things, sales returns can be paid by seller or buyer.
 • Theo như chính sách của chính phủ và rất nhiều yếu tố, hàng bán bị trả lại có thể được trả bởi người bán hoặc người mua.

Trong câu “sales return” làm chủ ngữ trong câu.

 • Sales returns will be in here next month, so you need to be in here that time to receive it.
 • Những hàng bán bị trả lại sẽ ở đây vào tháng tới, vì vậy bạn cần phải ở đây thời điểm đó để nhận nó.

 

[TỪ ĐƯỢC LÀM TÂN NGỮ TRONG CÂU]

 • After we receive sales returns, accounting department of company wil calculate it and write in financial statement in that quarter or month.
 • Sau khi chúng ta nhận hàng bán bị trả lại, bộ phận kế toán của công sẽ tính nó và viết vào bảng báo cáo tài chính trong quý đó hoặc tháng đó.

Trong câu “sales return” làm tân ngữ trong câu.

 • Please fill this survey before our car will convey sales return to your factory behind the mountain.
 • Hãy điền những tờ khảo sát này trước khi xe của chúng tôi vận chuyển hàng bán bị trả lại đến nhà máy của các bạn.

 

[TỪ KẾT HỢP VỚI DANH TỪ TẠO RA CỤM DANH TỪ MỚI]

 • Sales return book is used to take note information and money of product which is returned.
 • Sổ ghi hàng bán bị trả lại được dùng để ghi chú lại thông tin và sốn tiền của sản phẩm cái mà bị hoàn trả lại.
 •  
 • Sales return maximization is desire of many companies.
 • Tối đa hóa doanh số luôn là ao ước của rất nhiều công ty.

 

3. Một số từ, cụm từ liên quan đến hàng bán bị trả lại:

 

(MO TA HANG BAN BI TRA LAI)

 

Sales return books: sổ ghi hàng hóa bán bị trả lại.

 • In accounting department, you will see sales return books which is putted on the table.
 • Trong phòng kế toán, bạn sẽ thấy những quyển số ghi hàng hóa bán bị trả lại được đặt trên bàn.

 

Good sales: doanh thu bán hàng.

 • When accounting department receive sales return, they have to know good sales which is deducted tax.
 • Khi phòng kế toán nhận hàng bán bị trả lại, họ phải biết doanh thu bán hàng khi được khấu trừ thuế.
 •  
 • Good sales of the last month of the year is very important.
 • Doanh thu bán hàng vào các tháng cuối của năm rất quan trọng.

 

Taxes and payable to state budget: thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

 

The deduction from revenue: các khoản giảm trừ doanh thu.

 • There are a lot of things to make the deduction from revenue of a company such as sales return, etc.
 • Có rất nhiều thứ tạo đên các khoản giảm doanh thu của một công ty như là hàng bán bị trả lại,..

 

Cost of good sold: giá vốn hàng bán.

 • A great deal of institution just receives sales returns, when buyer accepts to be paid cost of goods sold.
 • Nhiều tổ chức chỉ nhận hàng bán bị trả lại khi người mua chấp nhận được trả giá vốn hàng bán của sản phẩm.

 

Purchase rate: giá mua hàng hóa.

 • Purchase rate can be changed if product is sales return.
 • Giá mua hàng hóa có thể bị thay đổi nếu sản phẩm đó là hàng bán bị trả lại.
 •  
 • Purchase rate is able to fix to have acception between buyer and seller.
 • Giá mua hàng có thể chỉnh sửa để có sự chấp nhận giữa người mua và người bán.

 

Selling expense: chi phí bán hàng.

 • Selling expense of sales return will be excluded in revenue of company in that quarter or month.
 • Chi phí bán hàng của hàng bán bị trả lại sẽ bị loại trừ trong doanh của công ty trong quý đó hoặc tháng đó.
 •  
 • Selling expenses depend on demanding and suppling on the market.
 • Chi phí bán hàng phụ thuộc vào nhu cầu và cung ứng trên thị trường.

 

Sales return allowances: phụ cấp bán hàng trả lại.

 • You will be gived sales return allowances when you agree selling this product of ABC company.
 • Bạn sẽ được tặng phụ cấp bán hàng trả lại khi bạn chấp nhận việc bán đi sản phẩm này của công ty ABC.

 

VAT deducted: thuế giá trị gia tăng được khấu trừ.

 • Government will support company by giving VAT deducted for sales returns.
 • Chính phủ sẽ hỗ trợ công ty bằng việc cung cấp thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ cho những hàng bán bị trả lại.

 

Total value of sales return: tổng giá trị hàng bán bị trả lại.

 • Total value of sales return usual is cheaper or same with ordinary goods.
 • Tổng giá tri hàng bán bị trả lại thông thường rẽ hơn hoặc bằng với những hàng hóa thông thường.

 

Value of sales return: giá trị hàng bán trải lại.

 • The value of sales return is equal the value at purchase minus the price without tax.
 • Giá trị hàng bán trả lại bằng lúc mua trừ giá trị trừ giá trị chưa thuế.

 

Hi vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về hàng bán bị trả lại!!!