Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Cờ Tướng

Cờ tướng hay còn gọi là cờ Trung Hoa là một trò chơi trí tuệ dành cho hai người. Đây là loại cờ phổ biến nhất tại các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan và Singapore và nằm trong cùng một thể loại cờ với cờ vua, shogi, janggi. 

Hôm nay, StudyTiengAnh sẽ cùng mọi người tìm hiểu tất tần tật về chủ đề cờ tướng này nhé!!!

 

(MO TA CO TUONG) 

 

1. Các từ tiếng anh dùng trong cờ tướng:

 

 Tên con cờ trong cờ tướng

General: 

Quân Tướng

Advisor: 

Quân Sĩ

Chariot: 

Quân Xe

Cannon: 

Quân Pháo

Elephant: 

Quân Tượng

Horse: 

Quân Mã

Soldier: 

Quân Tốt

Chessboard: 

Bàn cờ

Check: 

Chiếu

Checkmate: 

Chiếu hết

Stalemate: 

Cờ hòa

 

(MO TA CO TUONG) 

 

Các thế trận

Central Cannon: 

Pháo đầu

Elephant Opening: 

Phi Tượng Cục

Horse Opening: 

Khởi Mã Cục

Angel's Guide (Pawn Opening): 

Tiên Nhân Chỉ Lộ

Cross Palace Cannon: 

Quá Cung Pháo

Palcorner Cannon: 

Sĩ Giác Pháo

Side Horse Opening: 

Biên Mã Cục

Edge Pawn Opening: 

Biên Binh Cục

Advisor Opening: 

Thượng Sĩ Cục 

Same Direction Cannon: 

Thuận Pháo

Opposite Direction Cannon: 

Nghịch Pháo

Make-up Opposite Direction Cannon: 

Nửa đường Nghịch Pháo

Screen Horses: 

Bình Phong Mã

Sandwiched Horses: 

Phản Cung Mã 

Single Horse: 

Đơn Đề Mã

Palcorner Horse: 

Quải Giác Mã, Xuyên Cung Mã

3-steps Tiger: 

Tam bộ hổ

 

 

Một số thuật ngữ

Red: 

Đỏ (đi tiên)

Black: 

Đen (đi hậu)

Opening: 

Khai cuộc

Mid-Game: 

Trung cuộc

End-Game: 

Tàn cuộc

Move: 

Nước đi

Checkmate: 

Chiếu Tướng

Attack: 

Tấn công

Defense: 

Phòng thủ

1st file, 2nd file, 3rd file...: 

Lộ 1, lộ 2, lộ 3...

Left side: 

Cánh trái

Right side: 

Cánh phải

River: 

Sông (hà)

Cross-river: 

Qua hà

Riverbank: 

Bờ sông

PR Cannon: 

Tốt để Pháo

Double Cannons Mate: 

Chiếu Pháo trùng

Double Crossed-river Cannons:

Song Pháo quá hà

 

 

Đánh giá thế trận

Win: 

thắng

Lose: 

thua

Draw: 

hòa

Winning position: 

Thế thắng

Losing position: 

Thế thua

Superior position: 

Thế thượng phong

Positive position: 

Thế trận chắc chắn

Cramped position: 

Thế trận gò bó

Satisfactory position:

Thế trận có thể thỏa mãn

 

2. Luật chơi cờ tướng:

 

 • A player making perpetual checks with one piece or several pieces can be ruled to have lost unless he or she stops such checking.
 • Người chơi kiểm tra vĩnh viễn với một hoặc nhiều quân cờ có thể bị coi là thua, trừ khi người đó dừng việc kiểm tra đó.
 •  
 • A player who perpetually chases any one unprotected piece with one or more pieces, excluding generals and soldiers, will be ruled to have lost unless he or she stops such chasing.
 • Người chơi truy đuổi vĩnh viễn bất kỳ quân cờ nào không được bảo vệ bằng một hoặc nhiều quân cờ, không bao gồm tướng và binh lính, sẽ bị coi là thua cuộc trừ khi người đó dừng việc truy đuổi đó
 •  
 • If one side perpetually checks and the other side perpetually chases, the checking side has to stop or be ruled to have lost.
 • Nếu một bên liên tục kiểm tra và bên kia liên tục đuổi theo, thì bên kiểm tra phải dừng lại hoặc được cho là đã thua
 •  
 • When neither side violates the rules and both persist in not making an alternate move, the game can be ruled as a draw.
 • Khi không bên nào vi phạm các quy tắc và cả hai đều kiên trì không thực hiện một động thái thay thế, trò chơi có thể được coi là hòa.
 •  
 • When both sides violate the same rule at the same time and both persist in not making an alternate move, the game can be ruled as a draw.
 • Khi cả hai bên đồng thời vi phạm cùng một quy tắc và cả hai đều kiên quyết không thực hiện một nước đi thay thế, trò chơi có thể được coi là hòa
 •  
 • Different sets of rules set different limits on what is considered perpetual. For example, club xiangqi rules allow a player to check or chase six consecutive times using one piece, twelve times using two pieces, and eighteen times using three pieces before considering the action perpetual.
 • Các bộ quy tắc khác nhau đặt ra các giới hạn khác nhau về những gì được coi là vĩnh viễn. Ví dụ, các quy tắc của câu lạc bộ xiangqi cho phép người chơi kiểm tra hoặc đuổi theo sáu lần liên tục bằng cách sử dụng một quân cờ, mười hai lần sử dụng hai quân cờ và mười tám lần sử dụng ba quân cờ trước khi xem xét hành động vĩnh viễn. 

 

3. Một vài ví dụ về cờ tướng:

 

(MO TA CO TUONG) 

 

 • The general starts the game at the midpoint of the back edge, within the palace. The general may move and capture one point orthogonally
 • Tướng bắt đầu trò chơi ở điểm giữa của mép sau, trong cung điện. Tướng có thể di chuyển và nắm bắt một điểm theo phương trực giao
 •  
 • The advisor is probably derived from the mantri in chaturanga, like the queen in Western chess capture one point orthogonally, with the following exception.
 • Các quân sĩ bắt đầu ở hai bên của vị tướng. Họ di chuyển và chiếm một điểm theo đường chéo và không được rời khỏi cung điện, giới hạn họ ở năm điểm trên bàn cờ. Quân cờ giống như quân hậu trong cờ vua phương Tây.
 •  
 • Elephants may not cross the river, and serve as defensive pieces. Because an elephant's movement is restricted to just seven board positions, it can be easily trapped or threatened. The two elephants are often used to defend each other.
 • Con tượng không được băng qua sông và đóng vai trò là quân phòng thủ. Bởi vì sự di chuyển của một con voi bị hạn chế chỉ ở bảy vị trí trên ván, nó có thể dễ dàng bị mắc kẹt hoặc bị đe dọa. Hai con voi thường được dùng để bênh vực nhau.
 •  
 • Horses begin the game next to the elephants, on their outside flanks
 • Con mã bắt đầu trò chơi bên cạnh những con voi, ở hai bên sườn bên ngoài của chúng
 •  
 • The chariot moves and captures any distance orthogonally, but may not jump over intervening pieces
 • Quân xe di chuyển và ghi lại mọi khoảng cách theo phương trực giao, nhưng không được nhảy qua các quân xen kẽ.
 •  
 • Each player has two cannons, which start on the row behind the soldiers, two points in front of the horses. Cannons move like chariots, any distance orthogonally without jumping, but can only capture by jumping a single piece, friend or foe, along the path of attack.
 • Mỗi người chơi có hai con pháo, bắt đầu ở hàng phía sau quân lính, hai khẩu ở phía trước mã.Pháo di chuyển như mã, bất kỳ khoảng cách nào trực giao mà không cần nhảy, mà chỉ có thể bắt bằng cách nhảy một mảnh, bạn hoặc thù, dọc theo đường tấn công
 •  
 • Soldiers begin the game located on every other point one row back from the edge of the river
 • Quân tốt bắt đầu trò chơi nằm ở mọi điểm khác, cách mép sông một hàng trở lại

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp các bạn biết them về bộ môn cờ tướng này nhé!!!