Tổng Cục Thống Kê trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Học tiếng Anh không giới hạn đối tượng. Không chỉ những nhân viên văn phòng làm trong các công ty nước ngoài mới cần trau dồi nhiều ngôn ngữ biết đến các chủ đề nhân sự bằng tiếng Anh thông dụng.Các công ty hiện nay thường xuyên sử dụng những từ vựng tiếng Anh cơ bản này. Chuyên mục ngày hôm nay sẽ làm quen với một danh từ dành cho các nhân viên văn phòng. StudyTiengAnh sẽ giới thiệu cho các bạn trong Tiếng Anh thì “tổng cục thống kê” được hiểu như thế nào trong Tiếng Anh. Nó có những vốn từ chuyên dụng như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm rõ. Mời bạn cùng tham khảo bài viết chi tiết dưới đây nha!!!

1. Thông tin chi tiết từ vựng (Gồm Phát âm, nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt)

 

tổng cục thống kê tiếng anh là gì

 

Hình ảnh minh họa tổng cục thống kê

 

Tại Việt Nam, tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê theo quy định của Luật Thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê. Thêm nữa, cơ quan này thực hiện chức năng tham mưu, nó giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về pháp luật và tổ chức hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê như kinh tế, xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật nước Việt Nam.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ trong tiếng Anh được viết là "General Statistics Office" được phát âm theo Anh - Anh là /ˈjen(ə)rəl stəˈtɪs·tɪksˈɒf.ɪs/    ​Để có thể nắm được cách phát âm chuẩn của từ chuyên dụng trong tiếng Anh được rõ ràng hơn thì các bạn có thể tham khảo một số video luyện nói nhé!

 

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan 

 

tổng cục thống kê tiếng Anh là gì

 

Hình ảnh minh họa

 

 • National Account Systems Department: Vụ Hệ thống Tài khoản đất nước

 •  
 • The department of methods of statistics and information technology: Vụ Phương pháp chế độ thống kê & Công nghệ Thông tin

 •  
 • The department of general statistics: Vụ tổng hợp thống kê

 •  
 • The department of industrial statistics: Vụ Thống kê Công nghiệp

 •  
 • The department of construction and investment capital statistics: Vụ Thống kê Xây dựng & vốn đầu tư

 •  
 • The department of agriculture, forestry and fishery statistics: Vụ Thống kê về  Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

 •  
 • Trade and service statistics service:  Vụ Thống kê về Thương mại và Dịch vụ

 •  
 • The Department of price statistics: Vụ Thống kê về Giá

 •  
 • The department of population and labor statistics: Vụ Thống kê về Dân số và Lao động

 •  
 • The department of social and environmental statistics: Vụ Thống kê về Xã hội và Môi trường

 •  
 • The department of foreign statistics and international cooperation: Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế

 •  

 • The department of legal and statistical inspection: Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê

 •  

 • Financial planning services: Vụ Kế hoạch về tài chính

 •  

 • Organize staff: Vụ về Tổ chức Cán bộ

 

3. Một số ví dụ Anh - Việt

 

tổng cục thống kê là gì

 

Hình ảnh Minh họa

 

 • The General Statistics Office investigates unexpectedly to evaluate the impact of the Covid-19 epidemic on business activities of the enterprise for the second time.
 • Tổng cục Thống kê điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ hai 
 •  
 • The general statistics office is one of the important macro-management agencies, having the role of providing honest, objective, accurate, complete, and timely statistical information to serve state agencies in assessing, forecasting the situation, planning strategies, policies, building socio-economic development plans, and meeting the statistical information needs of organizations and individuals.
 • Tổng cục Thống kê là một trong những cơ quan quản lý vĩ mô quan trọng, nó có vai trò cung cấp thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ các cơ quan nhà nước làm việc như đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng xã hội. kế hoạch phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.
 •  
 • The press conference announced the economic statistics of the General Statistics Office
 • Cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế của tổng cục thống kê
 •  
 • Lễ kỷ niệm chào mừng 75 năm phát triển và xây dựng của ngành tổng cục thống kê Việt Nam 
 • The celebration celebrating 75 years of development and construction of the General Statistics Office of Vietnam
 •  
 • General Statistics Office implemented economic census in 2021 phase 1, it was started from 1/3/2021
 • Tổng cục thống kê triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1, nó được bắt đầu từ 1/3/2021
 •  
 • In 2021, the Economic Census of General Statistics Office collects information on economic and non-business establishments to meet the following purposes:
 • Tổng điều tra kinh tế của tổng cục thống kê năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích
 •  
 • The General Statistics Office has a plan to propagate the Economic Census in 2021
 • Tổng cục thống kê đã có kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021
 •  
 • On May 6, 1946, President Ho Chi Minh signed Decree No. 61 / SL establishing Nha Thống kê Việt Nam, which stems from the urgent need for socio-economic information of the Government and other local government levels. Nowadays it is called the General Statistics Office.
 • Ngày 06 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, điều đó bắt nguồn từ nhu cầu cấp thiết về thông tin kinh tế - xã hội của Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương. Ngày nay được gọi là Tổng cục Thống kê.

 

Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về từ Tổng cục thống kê trong tiếng Anh!!!
HỌC TIẾNG ANH QUA 5000 PHIM SONG NGỮ


Khám phá ngay !