Các chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 7 hay gặp trong các đề thi

  Trong bài viết hôm nay, Studytienganh.vn xin giới thiệu đến các bạn các chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 7 được đăng tải dưới đây sẽ rất hữu ích giúp trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Anh và đạt điểm cao trong các kỳ thi. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

1. từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play

- appliance /əˈplaɪəns/ (n): thiết bị

- atlas /ˈætləs/ (n): sách bản đồ

- bell /bɛl/ (n): cái chuông

- blindman's bluff /ˈblaɪndˌmænz ˈbʌf/ (n): trò bị mắt bắt dê

- calculator /ˈkælkyəˌleɪtər/ n Máy tính

- chat /ˈ tʃæt/ (v): tán gẫu

- drawing /ˈdrɔɪŋ/ (n): tranh vẽ

- energetic /ˌɛnərˈdʒɛtɪk/ (n): hiếu động, nhiều năng lượng

- enjoy /ɛnˈdʒɔɪ/ (v): yêu thích, thưởng thức

- equation /ɪˈkweɪ.ʒən/ (n): công thức

- essay /ˈes.eɪ/ (n): bài tiểu luận

- event /ɪˈvɛnt/ (n): sự kiện

- experiment /ɪkˈspɛrəmənt/ (n): thí nghiệm

- famous /ˈfeɪməs/ (adj): nổi tiếng

- fix / fɪks/ (v): sửa chữa

- globe /gloʊb/ (n): quả địa cầu

- household /ˈhaʊsˌhoʊld/ (n): hộ gia đình

- indoors /ɪnˈdɔrz/ (adv): trong nhà

- marbles /ˈmɑrbəlz/ (n): trò bắn bi

- pen pal /penpæl/ (n): bạn qua thư

- portable /ˈpɔrtəbəl/ (adj): có thể xách tay

- present /ˈprɛzənt/ (adj): hiện tại

- relax /rɪˈlæks/ (v): thư giãn

- repair /rɪˈpɛər/ (n): sửa chữa (máy móc)

- score /skɔːr/ (v): ghi bàn (thể thao)

- swap /swɑːp/ (v): trao đổi

(Các chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 7 hay gặp)

2. Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

- anniversary /ˌæn əˈvɜr sə ri / (n): ngày/lễ kỷ niệm

- campaign /kæmˈpeɪn/ (n): chiến dịch/ đợt vận động

- celebration /ˌselɪˈbreɪʃən/ (n) sự tổ chức,lễ kỷ niệm

- collection /kəˈlekʃən/ (n): bộ sưu tập

- comic /ˈkɑːmɪk/ (n): truyện tranh

- concert /ˈkɒnsət/ (n): buổi hòa nhạc

- entertainment /entəˈteɪnmənt/ (n): sự giải trí

- orchestra /ˈɔːkɪstrə/ (n): dàn nhạc giao hưởng

- paint /peɪnt/ (v) sơn

- pastime /ˈpɑːstaɪm/ (n) trò tiêu khiển

- rehearse /rɪˈhɜːs/ (v) diễn tập

- stripe /straɪp/ (n) kẻ sọc

- teenager /ˈtiːnˌeɪdʒər/ (n) thiếu niên(13-19 tuổi)

- volunteer /ˌvɒlənˈtɪər/ (n) tình nguyện viên

- wedding /ˈwedɪŋ/ (n) lễ cưới

- should /ʃʊd/ (v) nên

- musical Instrument /ˈmjuː.zɪ.kəl ˈɪnstrəmənt/(n) nhạc cụ

- bored /bɔːd/ (adj) buồn chán

- healthy /ˈhelθi/ (adj) khỏe mạnh

- attend /əˈtend/ (v) tham dự

- model /ˈmɒdəl/ (n) mô hình, mẫ

- coin /kɔɪn/ (n) tiền xu

- environment /ɪnˈvaɪə rənmənt/ (n) môi trường

- wear /weər/ (v) mặc, đội

- assignment /əˈsaɪnmənt/ (n) bài tập

3. Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 7: The World Of Work

- coop /kuːp/ (n): chuồng gà

- definitely /ˈdefɪnətli/ (adv): chắc chắn, nhất định

- feed /fiːd/ (v): cho ăn

- hard /hɑːd/ (adv): vất vả/chăm chỉ

- hour /aʊr/ (n): tiếng, giờ

- lazy /ˈleɪ.zi/ (adj): lười biếng

- period /ˈpɪə.ri.əd/ (n): tiết học

- public holiday /ˈpʌb.lɪk ˈhɒl.ɪ.deɪ/ (n): ngày lễ

- quite /kwaɪt/ (adv): tương đối, khá

- real /riː.əl/ (adj): thật, thật sự

- realize /ˈrɪə.laɪz/ (v): nhận ra

- shed /ʃed/ (n): nhà kho, chuồng (trâu bò)

- shift /ʃɪft/ (n): ca làm việc

- typical / ˈtɪp.ɪ.kəl/ (adj): điển hình, tiêu biểu

- vacation /veɪˈkeɪ.ʃən/ (n): kỳ nghỉ lễ

- Easter /ˈiː.stər/ (n): Lễ Phục Sinh

- Thanksgiving /ˌθæŋksˈgɪv.ɪŋ/ (n) Lễ Tạ Ơn

- review /rɪˈvjuː/ (v) ôn tập

- supermarket /ˈsuː.pəˌmɑː.kɪt/ (n) siêu thị .

- homeless /ˈhəʊm.ləs/ (adj) không nhà

(Tổng hợp các chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 7)

4. từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places

- altogether /ˌɔːltəˈgeðər/ (adv): tổng cộng, tính gộp lại

- change /tʃeɪndʒ/ (n): tiền lẻ, tiền thừa

- coach /koʊtʃ/ (n): xe chạy đường dài

- cost /kɒst/ (n,v): chi phí, có giá là

- direction /da ɪˈrekʃən/ (n): phương hướng

- guess /ges/ (v): sự phỏng đoán

- mail /meɪl/ (v): gửi thư

- overseas /ˌəʊvəˈsiːz/ (adj): ở nước ngoài

- phone card /fəʊn kɑːd/ (n): thẻ điện thoại

- plain /pleɪn/ (n): đồng bằng

- regularly /ˈregjʊləli/ (adv): thường xuyên

- send /Send/ (v): gửi đi

- souvenir /ˌsu:vənˈɪər/ (n): đồ lưu niệm

- total /ˈtəʊtəl/ (n, adj): tổng, toàn bộ

- police station / pəˈliːs ˈsteɪʃən/ (n): đồn cảnh sát

- bakery /ˈbeɪkəri/ (n): hiệu bánh

- envelope /ˈenvələʊp/ (n): phong bì

- price /praɪs/ (n): giá tiền

- item /ˈaɪtəm/ (n): món hàng

- ask /ɑːsk/ (v): hỏi

  Học các chủ đề từ vựng tiếng Anh lớp 7 này tốt sẽ là nền tảng giúp các em làm tốt trong các thi và đừng quên những Unit còn lại nhé, không nên học tủ đâu.

Chúc các bạn học tốt tiếng Anh!

Kim Ngân