Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành marketing

Để làm thay đổi một chút trong việc học tiếng anh theo chủ đề, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu Từ vựng và thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành marketing chia thành các cụm theo bảng chữ cái ABC. Hãy cùng bổ sung ngân hàng từ vựng của mình nào!

I. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing

1. Hãy bắt đầu từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing với A – B - C

 

A

Advertising:                     Quảng cáo

Auction-type pricing:       Định giá trên cơ sở đấu giá

 

B

Benefit:                            Lợi ích

Brand acceptability:         Chấp nhận nhãn hiệu

Brand awareness:             Nhận thức nhãn hiệu

Brand equity:                   Giá trị nhãn hiệu

Brand loyalty:                  Trung thành nhãn hiệu

Brand mark:                     Dấu hiệu của nhãn hiệu

Brand name:                    Nhãn hiệu/tên hiệu

Brand preference:             Ưa thích nhãn hiệu

Break-even analysis:        Phân tích hoà vốn

Break-even point:            Điểm hoà vốn

Buyer:                                        Người mua

 

C

Captive-product pricing:  Định giá sản phẩm bắt buộc

Cash discount:                 Giảm giá vì trả tiền mặt

Cash rebate:                     Phiếu giảm giá

Channel level:                  Cấp kênh

Channel management:      Quản trị kênh phân phối

Channels:                         Kênh(phân phối)

Communication channel: Kênh truyền thông

Consumer:                       Người tiêu dùng

Copyright:                       Bản quyền

Cost:                                Chi Phí

Coverage:                         Mức độ che phủ(kênh phân phối)

Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)

Culture:                            Văn hóa

Customer:                        Khách hàng

tiếng anh chuyên ngành marketing

     Tiếng anh chuyên ngành marketing

2. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing: D – E – G - F

D

Decider:                  Người quyết định (trong hành vi mua)

Demand elasticity: Co giãn của cầu

Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học

Direct marketing:    Tiếp thị trực tiếp

Discount:                Giảm giá

Diseriminatory pricing:    Định giá phân biệt

Distribution channel:       Kênh phân phối

Door-to-door sales:                   Bán hàng đến tận nhà

Dutch auction:                 Đấu giá kiểu Hà Lan

E

Early adopter:                  Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh

Economic environment:   Yếu tố (môi trường) kinh tế

End-user:                         Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng

English auction:               Đấu giá kiểu Anh

Evaluation of alternatives:         Đánh giá phương án

Exchange:                        Trao đổi

Exelusive distribution:     Phân phối độc quyền

F

Franchising:                     Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu

Functional discount:        Giảm giá chức năng

3. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing: G – H – I – L

G

Gatekeeper:                      Người gác cửa (trong hành vi mua)

Geographical pricing:       Định giá theo vị trí địa lý

Going-rate pricing:           Định giá theo giá thị trường

Group pricing:                 Định giá theo nhóm

H

Hori/ontal conflict:                    Mâu thuẫn hàng ngang

I

Image pricing:                  Định giá theo hình ảnh

Income elasticity:             Co giãn (của cầu) theo thu nhập

Influencer:                        Người ảnh hưởng

Information search:                   Tìm kiếm thông tin

Initiator:                               Người khởi đầu

Innovator:                           Nhóm(khách hàng) đổi mới

Intensive distribution:        Phân phối đại trà

Internal record system:       Hệ thống thông tin nội bộ

L

Laggard:                                  Nhóm ( khách hàng) lạc hậu

Learning curve:                      Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập

List price:                                Giá niêm yết

Long-run Average Cost – LAC: Chi phí trung bình trong dài hạn

Loss-leader pricing:                Định giá lỗ để kéo khách

4. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing: M – N  - O – P

M

Mail questionnaire:                Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư

Market coverage:                    Mức độ che phủ thị trường

Marketing:                             Tiếp thị

Marketing chanel:                Kênh tiếp thị

Marketing concept:             Quan điểm tiếp thị

Marketing decision support system: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định

Marketing information system: Hệ thống thông tin tiếp thị

Markup pricing:                  Định giá cộng lời vào chi phí

Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông

Middle majority:                     Nhóm (khách hàng) số đông

Modified rebuy:                      Mua lại có thay đổi

MRO-Maintenance Repair Operating: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng

Multi-channel confliet:             Mâu thuẫn đa cấp

N

Natural environment:                            Yếu tố (môi trường) tự nhiên

Need:                                                    Nhu cầu

Network:                                             Mạng lưới

Newtask:                                            Mua mới

O

Observation:                                       Quan sát

OEM – Original Equiment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc

Optional- feature pricing:                   Định giá theo tính năng tuỳ chọn

P

Packaging:                                         Đóng gói

Personal interviewing:                  Phỏng vấn trực tiếp

Physical distribution:                      Phân phối vật chất

Place:                                            Phân phối

Political-legal environment:            Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý

Positioning:                                 Định vị

Post-purchase behavior:               Hành vi sau mua

Price:                                             Giá

Price discount:                                Giảm giá

Price elasticity:                              Co giãn ( của cầu) theo giá

Primary data:                                   Thông tin sơ cấp

Problem recognition:                    Nhận diện vấn đề

Product:                                         Sản phẩm

Product Concept:                         Quan điểm trọng sản phẩm

Product-building pricing:                Định giá trọn gói

Product-form pricing:                    Định giá theo hình thức sản phẩm

Production concept:                    Quan điểm trọng sản xuất

Product-variety marketing:          Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm

Promotion:                                    Chiêu thị

Promotion pricing:                    Đánh giá khuyến mãi

Pulic Relation:                          Quan hệ cộng đồng

Pull Strategy:                           Chiến lược (tiếp thị) kéo

Purchase decision:                  Quyết định mua

Purchaser:                               Người mua (trong hành vi mua)

Push Strategy:                        Chiến lược tiếp thị đẩy

5. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing: Q – R – S – T

Q

Quantity discount:                     Giảm giá cho số lượng mua lớn

Questionaire:                           Bảng câu hỏi

R

Relationship marketing:           Tiếp thị dựa trên quan hệ

Research and Development (R & D): Nguyên cứu và phát triển

Retailer:                              Nhà bán lẻ

S                 

Sales concept:                   Quan điểm trọng bán hàng

Sales information system: Hệ thống thông tin bán hàng

Sales promotion:              Khuyến mãi

Satisfaction:                      Sự thỏa mãn

Sealed-bid auction:          Đấu giá kín

Seasonal discount:         Giảm giá theo mùa

Secondary sata:               Thông tin thứ cấp

Segment:                         Phân khúc

Segmentation:               (Chiến lược) phân thị trường

Selective attention:         Sàng lọc

Selective distortion:       Chỉnh đốn

Selective distribution:    Phân phối sàn lọc

Selective retention:       Khắc họa

Service channel:          Kênh dịch vụ

Short-run Average Cost –SAC: Chi phí trung bình trong ngắn hạn

Social –cultural environment: Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội

Social marketing concept:     Quan điểm tiếp thị xã hội

Special-event pricing:           Định giá cho những sự kiện đặc biệt

Straight rebuy:                      Mua lại trực tiếp

Subculture:                           Văn hóa phụ

Survey:                                 Điều tra

Survival objective:               Mục tiêu tồn tại

T

Target market:                      Thị trường mục tiêu

Target marketing:                     Tiếp thị mục tiêu

Target-return pricing:            Định gía theo lợi nhuận mục tiêu

Task environment:                 Môi trường tác nghiệp

Technological environment:  Yếu tố (môi trường) công nghệ

The order-to-payment eyele: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền

Timing pricing:                        Định giá theo thời điểm mua

Trade mark:                       Nhãn hiệu đăng ký

Transaction:                        Giao dịch

Two-part pricing:                  Định giá hai phần

6. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành marketing: U – V – W

U

User:                                  Người sử dụng

V

Value:                                 Giá trị

Value pricing:                    Định giá theo giá trị

Vertical conflict:               Mâu thuẫn hàng dọc

W

Want:                              Mong muốn

Wholesaler:                  Nhà bán sĩ

tiếng anh chuyên ngành marketing

 Tiếng anh chuyên ngành marketing: ngôn ngữ cần thiết cho những người làm kinh doanh

II. Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành marketing

Chuyên ngành marketing có rất nhiều thuật ngữ nhưng trong phạm vi bài học hôm nay, chúng tôi chỉ xin giới thiệu đến một số thuật ngữ cơ bản nhất mà bất cứ ai muốn tìm hiểu hoặc làm trong ngành đều phải biết.

- Ad : Từ viết tắt của Advertisement

- Advertisement (n): item of publicity for a product or service, in magazine, on TV Internet, etc -  Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên báo chí, TV, Internet

- Advertising agency (n): company specialising in producing and placing advertisements for clients - Công ty chuyên sản xuất và quảng cáo sản phẩm cho 1 đơn vị nào đó

- AIDA (abbr) Attention, Interest, Desire, Action - the objective of all advertisements - Là chữ viết tắt của Attention, Interest, Desire, và Action: Đây là mục tiêu khi làm quảng cáo cần đạt được

- Benefit (n): advantage of a product or service, usually derived from its features - Lợi ích của sản phẩm, dịch mang lại, cái này thường xuất phát từ đặt tính sản phẩm

- Billboard (US) (n) signboard, usually outdoors, for advertising posters; hoarding UK - Tấm biển quảng cáo treo ngoài trời để dán áp phích quảng cáo lên

- Circulation (n) average number of copies of a magazine sold in a particular period - Doanh số trung bình của 1 tạp chí được bán trong 1 thời gian nhất định

- Classified ads (n) small advertisements in magazine or newspaper categorised by subject - Các mẫu quảng cáo nhỏ trong 1 tạp chí hoặc báo được phân loại theo chủ đề nào đó

- Commercial (n) paid advertisement on radio or TV -  Quảng cáo trả tiền trên đài phát thanh hoặc trên TV

- Coupon (n) part of a printed advertisement used for ordering goods, samples etc - Phiếu mua hàng, tặng hàng mẫu … đính kèm khi quảng cáo

Với những kiến thức cơ bản nhất của tiếng anh chuyên ngành marketing, chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị. Hẹn gặp nhau ở bài học tiếp theo nhé!

THANH HUYỀN